จิตอาสา มากับตำแหน่ง @ขอนแก่น

จิตอาสา มากับตำแหน่ง @ขอนแก่น

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
        

        งานการบริหารราชการแผ่นดิน ในส่วนภูมิภาค โดยกระทรวงมหาดไทย ในยุคสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นการทำงานบริหารหัวเมือง ต่าง “พระเนตร พระกรรณ “ ของพระมหากษัตริย์

        มาในยุค ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุข ก็ยังคงมีกลิ่นไอ ของการทำงาน แบบ “ถวายงาน“ โดยเฉพาะกับงานจิตอาสา ที่อยู่คู่กับ “สถาบัน“ มาตั้งแต่การก่อตั้ง เมื่อ 130 ปี ก่อน (ก่อตั้งปี 2435 ) มาจนถึงวันนี้  คือ “สภากาชาดไทย

        ดังนั้น จึงเป็นการทำงาน คู่กัน ระหว่าง พ่อเมือง-ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด  และ แม่เมือง-ภริยาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด    หรืออาจเรียกว่า “สายปกครอง“ และ “สายสังคม

        งาน “สายสังคม“  เป็นการดูแล สารทุกข์ สุข ดิบ ด้านคุณภาพชีวิต ความละเอียดอ่อนของ “เพศแม่“  มีส่วน เอื้อทำงานอย่าง ลื่นไหล  ตำแหน่งที่ต้องทำงานคู่กัน คือ “นายกเหล่ากาชาด“  ของจังหวัด นั้นๆ

        การวางตัว วางตำแน่ง ที่มาพร้อมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ  พร้อมเกียรติประวัติ ที่จะจารึกไว้ในแผ่นดิน  คือ “นายกเหล่ากาชาด“  และมี ตำแหน่งของ “รอง นายกเหล่ากาชาด“  –ภริยา ของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด   โดยตำแหน่ง

        ส่วนในระดับ อำเภอ คือ “กิ่งกาชาดอำเภอ“  ก็จะมีภริยาของท่านนายอำเภอ รับ ตำแหน่ง “นายกกิ่งกาชาด“ โดยตำแหน่ง

        ข้อยกเว้น : ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด  / ท่านนายอำเภอ อาจรับตำแหน่ง เอง ก็ได้ ไม่มีข้อโต้แย้งใด

        ตำแหน่ง การทำงาน ในสาย สังคม นี้ ไม่มีค่าตอบแทน เป็นการทำงาน ที่มีเกียรติ และมีโครงสร้างของคณะกรรมการ ที่ล้วนเป็นงานจิตอาสา เช่นกัน มาช่วยงานได้ คือ กรรมการ 28 ท่าน มาจาการแต่งตั้งของ ท่านนายกเหล่ากาชาด และ ลงมติเลือกจากสมาชิก จำนวน เท่ากัน คือ 14+14  ท่าน   โดยมีศักดิ์ มีสิทธิ เสมอเทียมกัน –ทั้งนี้ ไม่นับรวม “ ท่านที่ปรึกษา“  ซึ่งเป็นความชอบธรรม ที่ท่านนายกเหล่ากาชาด  จะเป็นผู้แต่งตั้งได้  ตามที่เห็นสมควร

        สภากาชาดไทย ระบุไว้ ใน คู่มือ การเป็น “กรรมการเหล่ากาชาด“  ว่า ควรให้ความสำคัญ ในการเข้าร่วมประชุม ช่วยในภารกิจ และอื่นๆ ของทุกพันธกิจ  หมายความว่า  ใช่ว่า จะมาเป็นกรรมการ เพียงโดยตำแหน่ง  ทุกคน ย่อมรู้เพียงใจ กันเป็นอย่างดี น่าชื่นชม ยิ่งนัก ….

        การดำรงตำ แหน่ง วาระ คราวละ 2 ปี และ ต่อเนื่องได้ ไม่เกิน สามวาระ

        รู้กันว่า การทำงานสังคม เพื่อส่วนรวม เป็นการทำงานด้วย “หัวใจ“  หาได้จ้างไม่ ตำแหน่ง หรือหมวกใบใดๆ ของสังคมโดย รวม ล้วนเป็น เรื่องดีๆ ที่ควรขยาย….

บันทึกช่วยจำ : โครงสร้าง ของคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น –บ้านเฮา ปรากฏ ตามแนบ

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง