มข.จับมือ จ.ขอนแก่นย่ำฆ้องขจัดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ

จ.ขอนแก่น เดินหน้าขจัดความยากจน มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนขอนแก่นทุกช่วงวัย จับมือภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม และสถาบันการศึกษา เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “แก่นคูน เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน”

วันที่ 27 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สยปพ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับจังหวัดขอนแก่น โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในการขจัดความยากจนทั้ง ๕ มิติ คือ มิติด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และสวัสดิการแห่งรัฐ มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจนให้พ้น “ความยากจน” และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ “แก่นคูน เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน” มุ่งเป้าที่จะขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนขอนแก่นทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อยกระดับจังหวัดขอนแก่นสู่ Khon Kaen Smart City อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนต่อไป

   

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง