6F3B5543-7F4E-45C5-A475-F6D11EA9A183

ม.ขอนแก่น จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) กับ สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บริการหลักสูตรพัฒนาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารยุคดิจิทัล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย สำนักบร […]