รมว.พม. เป็นประธานทอดผ้าป่ากองบุญแห่งการให้จังหวัดขอนแก่น พร้อมลงนามความร่วมมือใน การจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพการบริบาล และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ องค์กรดีเด่น อาสาสมัครดีเด่น และ อพม.ดีเด่น