ขอนแก่น อสค.วอนกระทรวงเกษตร ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ก่อนจะสูญหายไปจากประเทศไทย

IMG_2723

อสค.วอนกระทรวงเกษตร ช่วยเหลือเกษตรกรหลังอาหารสัตว์ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรเลิกเลี้ยงโคนมมากขึ้น หากยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ อาชีพเลี้ยงโคนมจะสูญหายไปจากประเทศไทย

เมื่อเวลา 13.00 น.ที่ 15 ตุลาคม 2566 สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่มาพบกับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด จำนวน 146 ราย เพื่อมอบนโยบาย และรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ จากสมาชิกสหกรณ์ โคนมขอนแก่น จำกัด โดยมีนายไกรศร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

นายคำพันธ์ ไชยหัด ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2532 ปัจจุบันมี สมาชิกจำนวน 146 คน สมาชิกที่ส่งน้ำนมดิบจำนวน 105 คน มีคณะกรรมการดำเนินการ11 คน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างจำนวน 79 คน และสหกรณ์สามารถรวบรวมน้ำนมดิบได้วันละ 21 ตัน

นายคำพันธ์ ไชยหัด ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด

สหกรณ์ฯดำเนินงาน ได้ธุรกิจ 8 ธุรกิจ รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 648 ล้านบาท ประกอบด้วยธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย,ธุรกิจรวบรวมน้ำนมดิบ,ธุรกิจสินเชื่อ,ธุรกิจแเปรรูปผลิตผล (นมโรงเรียน),ธุรกิจให้บริการส่งเสริมการเกษตร,ธุรกิจเงินรับฝาก,ธุรกิจแปรรูปอาหารสัตว์,ธุรกิจแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและผลิตสินค้า สัตว์เลี้ยงเพื่อขาย

 จากการดำเนินงานในปี 2565 ถึงปัจจุบัน สหกรณ์ฯ และสมาชิกได้ประสบปัญหาและอุปสรรค การแพร่ระบาคของโรคโควิค – 19 โรคลัมปีสกินในโคนม ส่งผลให้ผลผลิตน้ำนมดิบต่อตัวลดลง การผสมติดยาก และวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับราคาสูงขึ้นทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น รายได้ของสมาชิกลคลง สหกรณ์ฯและสมาชิกพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ได้ จึงทำให้สมาชิกเลิกเลี้ยงโคนมมากขึ้น ทิ้งภาระหนี้ไว้กับสหกรณ์ หากยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ อาชีพการเลี้ยงโคนม อาจจะสูญหายไปจากประเทศไทยในอนากต จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยสนับสนุนและผลักคันให้อาชีพการเลี้ยงโคนม สามารถยึดเป็นอาชีพหลักต่อไป

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า มารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดือนกว่า ก็รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เสียงโคนมและปัญหาของ อสค.มาโดยตลอด  โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของโรคโรคลัมปีสกินที่แพร่กระจายในโค  รวมถึงการระบาดของโควิด 19 ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม หยุดเลี้ยงลัส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์ เพราะแบกรุบต้นทุนไม่ไหว

“การมาขอนแก่นมาพบเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในครั้งนี้ เพื่อมารับฟังปัญหาและมอบนโยบายให้กับทาง อสม.ให้นำไปบริหารจัดการในองค์กร เพื่อให้ทุกอย่างดีขึ้น เกษตรกรผู้เลี้ยงโคก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข  ส่วนเรื่องราคานั้น จะพยายามผลักดันให้ราคาเพิ่มขึ้นอีก 2 บาท”

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง