ขอนแก่นจัดกิจกรรมวันดินโลก ประจำปี 2565 สืบสานพระราชปณิธานในหลวง ร.9

1670220834013

ขอนแก่นจัดกิจกรรมวันดินโลก ประจำปี 2565 สืบสานพระราชปณิธานในหลวง ร.9 สู่การต่อยอดแนวทางการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์จากดินให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน


เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 5 ธ.ค.2565 ที่ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับอำเภอ 19 พอเพียง บ.โนนสวรรค์ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันดินโลกประจำปี 2565 พร้อมทั้งร่วมประกาศเจตนารมณ์ของจังหวัดในการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมวันดินโลก และการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการพัฒนาและบำรุงดิน รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากดินในรูปแบบต่างๆ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านในเขต ต.พระลับ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า งานวันดินโลกเป็นกิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ซึ่งองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศรับรองให้วันที่ 5 ธ.ค.ของทุกปี ซึ่งเป้นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบิพตร เป็นวันดินโลก ซึ่งจังหวัดมีความซาบซึ่งในพระปรีชาสามารถ และพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งยังคงตระหนักถึงความสำคัญของดิน ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก เป็นที่มาของแหล่งผลิตอาหารและเป็นรากฐานของระบบนิเวศที่เอื้อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อความสมดุลของโลก

“กิจกรรมวันดินโลก ปีนี้จังหวัดได้มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้และการตระหนักถึงความสำคัญของดิน ซึ่งศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ 19 พอเพียง ต.พระลับ มีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการเป็นต้นแบบ ในการบำรุงรักษา และการพัฒนาต่อยอดจากดินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคน สัตว์และพืช”

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า จังหวัดมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมวันดิโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อพลิกผืนแผ่นดินไทยให้กลายเป็นแผ่นดินทอง ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อรักษาดุลภาพทางชีวภาพ และเพื่อเป็นแหล่งกำเนิดอาหารที่สมบูรณ์หล่อเลี้ยงคนไทยและคนทั้งโลก ด้วยกิจกรรมต่างๆที่จังหวัดร่วมกับทุกหน่วยงานได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันนี้

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง