ผู้ว่าฯขอนแก่น เผยเคยถูกขู่ฆ่า พร้อมมอบนโยบายกำนันผู้ใหญ่บ้าน

72786780

สีสัน วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ยกที่ทำการสมัยโบราณมาโชว์ พร้อมดาบคู่กายประจำตำแหน่งสร้างความน่าเกรงขามของผู้นำฯ ขณะที่ผู้ว่าเป็นประธานเปิดงานเผย เคยถูกขู่ฆ่าขณะรับตำแหน่งที่ขอนแก่น ยืนยัน กำนันผู้ใหญ่บ้านในขอนแก่นไม่มีใครเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือกฎหมาย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งบรรยากาศภายในงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านปีนี้ได้มีการยกที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ของ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น มาโชว์ภายในงานให้หลายๆคนที่ยังไม่เคยเห็นได้มาศึกษาประวัติความเป็นมา ส่วนใครที่รู้จักมักคุ้นก็ต่างอดไม่ได้ที่จะเข้ามาเซลฟี่เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก เนื่องจากที่ทำการแบบโบราณนี้ไม่ได้มีให้เห็นง่ายๆ ซึ่งจากการสอบถามผู้ใหญ่บ้านที่มานั่งประจำการทราบว่า ที่เห็นนี้คือที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแบบโบราณ ซึ่งจะมีอาวุธประจำกายของผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้นเป็นมีดดาบยาวแบบโบราณไว้คอยระงับเหตุแล้ว ยังเป็นอาวุธที่สร้างความน่าเกรงขามให้กับชาวบ้านที่มาร้องเรียนขอความช่วยเหลือกับผู้นำชุมชน

ซึ่งภายในงานนั้นนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ยังได้เปิดเผยว่าเคยถูกข่มขู่เอาชีวิตขณะที่มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้มีชายคนหนึ่งได้มีการข่มขู่เอาชีวิตตนเองนั้น เบื้องต้นได้ให้ทางอำเภอหนองเรือไปตรวจสอบแล้ว พบว่า ชายคนดังกล่าว ได้ไปกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านแต่เนื่องจากทางคณะกรรมการ ได้มีการจัดคิวตามลำดับผู้ที่มาขอกู้เงิน ทำให้ชายคนดังกล่าวไม่พอใจที่ประธานกองทุนหมู่บ้านไม่ยอมให้เงิน เพราะเนื่องจากยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก และคิดว่าจะต้องได้เงินกู้มาให้ได้ จึงได้มีการข่มขู่ตนเอง ซึ่งตนเองก็เข้าใจถึงอุปนิสัยของชายคนดังล่าว และเข้าใจว่ามีความเดือดร้อนที่จะต้องกู้ยืมเงิน แต่ไม่ทำตามกฎ จึงทำให้ไม่สามารถกู้เงินกองทุนหมู่บ้านได้ ซึ่งไม่ใช่คนมีอิทธิพลแต่อย่างใด ซึ่งตนเองไม่ได้ใส่ใจอะไรมาก แต่เมื่อทราบว่าประชาชนคนดังกล่าวมีความเดือดร้อน ได้ให้ประธานกองทุนหมู่บ้าน และนายอำเภอลงพื้นที่ไปดูแลความเดือดร้อนว่ามีอะไรที่พอจะช่วยเหลือ ชายคนดังกล่าวได้บ้างหรือไม่ เพื่อจะได้เกิดความสบายใจมากขึ้นและจะได้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เบื้องต้นพบว่าชายคนดังกล่าว มีอาการควบคุมตัวเองไม่ได้เป็นบางโอกาสและเมื่อได้เบอร์โทรศัพท์มา จึงได้ส่งข้อความเข้ามาขู่ และไม่ได้มีการแจ้งความร้องทุกข์แต่อย่างใด

และภายในงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้อ่านสารจากพลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี ใจความว่า การพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืนเป็นเป้าหมายหลักของรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนาระดับฐานรากของประเทศทุกมิติ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน และขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้สำเร็จอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนเป็นสำคัญ เป็นจุดเชื่อมโยงให้ประชาชนมีความรักชาติศาสนา และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอชื่นชมกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ทุมเทปฏิบัติหน้าที่ เสียสละ เพื่อสร้างชุมชนแห่งความสงบสุข และท่ามกลางสถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่ กำนันผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมกันช่วยเหลือสังคมอย่างเข้มแข็ง ประชาชนมีความปลอดภัย สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ยังอ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สารจากปลัดกระทรวงมหาดไทย สารจากอธิบดีกรมการปกครอง เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 10 สิงหาคม นอกจากนี้ยังมอบรางวัลที่กระทรวงมหาดไทยมอบให้เป็นกำลังใจกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยเป็นรางวัลกำนันยอดเยี่ยม 3 คน และรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 3 คน และจังหวัดขอนแก่นได้มอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานดีเด่น สมควรแก่การได้รับการยกย่องอีก 7 คน

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ทุกวันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี จะเป็นวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของภาครัฐในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน รวมทั้งสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหรือนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ จึงขอชื่นชมและขอเป็นกำลังใจให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละเพื่อพัฒนาหมู่บ้านให้มีความสงบเรียบร้อยและเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด และขอให้ทุกท่านร่วมกันบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่อย่างเข้มแข็ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พี่น้องประชาชน โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนและประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ ในสถานการณ์ปัจจุบัน แม้สภาพสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่บทบาทและหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็ยังคงเข้มข้น และเปี่ยมลันด้วยคุณค่าทางการปกครองในระดับหมู่บ้านและตำบล อีกทั้งยังเป็นตัวแปรสำคัญ ในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศอีกด้วย

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ยังกล่าวถึงการร้องเรียน พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมถึงพฤติกรรมที่เข้าข่ายผู้มีอิทธิพล เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับประชาชนในหมู่บ้านชุมชนของกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นว่า มีการร้องเรียนด้วยเรื่องเล็กน้อย ที่ไม่ถึงขั้นต้องให้พ้นตำแหน่ง เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมา ปลัดจังหวัดได้ลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจใจกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอย่างต่อเนื่อง เน้นย้ำในเรื่องการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน รวมถึงให้ทำหน้าที่ของฝ่ายปกครอง ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน แต่หากมีการร้องเรียนในเรื่องของการประพฤติมิชอบ ออกนอกลู่ นอกทาง หรือการทำผิดวินัย ก็ต้องถูกตรวจสอบตามกฎระเบียบที่บัญญัติเอาไว้ กำนันผู้ใหญ่บ้านก็ควรระวัง และเมื่อทราบว่าชาวบ้านเดือดร้อนต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือดูแล ประสานงานกับทางอำเภอและปลัดจังหวัดให้ทราบเรื่องเป็นการด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้สังคม ชุมชน มีความสงบสุข

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง