ศาสนา @ขอนแก่น

ศาสนา @ขอนแก่น

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
        

ทุกศาสนา สอนทุกคน เป็นคนดี ประวัติศาสตร์ ศรัทธา ความเชื่อ มีความแตกต่างกัน แต่ปลายทาง คือ การบรรลุ เส้นทางแห่งการเป็น “คนดี

วันสำคัญทางศาสนาพุทธ ถูกกำหนด ขึ้นมา ให้พวกเราชาวพุทธ ได้รำลึก หยุดคิดห้วงเวลานั้นๆ และนำมาทบทวน วิถีชีวิต ปรัมสมดุล นิ่ง คืนสติ มองสัจจธรรม ดวงตาเห็นธรรม จิตใจอิ่มเอิบ เปี่ยมสุข เปี่ยมบุญ “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว

เรามักเห็น หลายคน สาวเท้าเดินเข้าวัด เพื่อแสวงหาสถานที่ ในการทำจิต นิ่ง เพราะเชื่อว่า บรรยากาศ สถานที่ เป็นส่วนสำคัญในการทำให้พวกเขา นิ่ง สงบ ศาสนาจึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ก็เพราะการนี้

“วันอาสาฬบูชา”  เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ  ที่มีประวัติ ความเชื่อกันมายาวนานว่าเป็นวันที่ มากันครบ ของ “พระพุทธ-พระธรรม-พระสงฆ์”  เป็นแก้วสามประการ ที่มีความหมายยิ่งนัก

วันอาสาฬหบูชา คือ วันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5  ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จน พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช  45  ปี

นอกเหนือจากการทำบุญ ตักบาตร และเวียนเทียน ในค่ำวันนั้น  กุศโลบาย ที่แนบเนาอยู่กับกิจกรรม นี้ คือ “การเดินเวียนเทียน ประทักษิณ”  เป็นการเดินเวียนขวา เวียนไปในทางที่สูงขึ้น ดีขึ้น สูงกว่าพื้นฐาน ที่เป็น “กิเลส

จิต” ของมนุษย์ มักติดอยู่กับสิ่งที่ปรุงแต่งแวดล้อม รัก หลง จมอยู่กับสิ่งนั้น ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นการเรียนรู้ ให้ ประทักษิณ ในตัว สูงขึ้น สูงขึ้น เฉกเช่นเดียวกับการเดินเวียนเทียน

เราจึงค้นพบว่า “กิริยา” ของกาย วาจา มักมีปริศนาธรรมกำกับ  ศาสตร์นับพันปี ของศาสนา เป็นเรื่องเหลือเชื่อ ชาติ ภพ ภูมิ เป็นความเชื่อที่ยากต่อความเข้าใจ

ทุกศาสนา สอนเป็น คนดี เป็นยึดเหนี่ยว เวร กรรม บาป บุญ คุณ โทษ เกรงกลัวต่อความไม่ถูกต้องและผลกรรม ที่จะได้รับ เป็น “แก่นสาร” สำคัญ ที่ดับกิเลส ในตัวตนแห่งเรา

หลายคน ใช้วันสำคัญนี้ เริ่มต้นชวิตใหม่ เช่น เลิกเหล้า เลิกบุหรี่  จึงเป็นวันสำคัญทางจิตวิญญาณ อย่างแท้จริง…..

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง