ขอนแก่น–สนง.ปชส.จังหวัดขอนแก่น สานพลังขับเคลื่อนเครือข่าย ปชส.ชุมชน รู้เท่าทันข่าวสาร ไม่โพสต์-แชร์ข่าวปลอม ช่วงโรคโควิด-19

1

        เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น นายอาทร จันทร์พิลา ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.ไพฑูรย์ พรหมเทศ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น นายวิทิต นามมูลน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น นายคชณมาศ มณีธัญญะเฟื่องฟู อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) จังหวัดขอนแก่น ในนามเครือข่ายคณะทำงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในชุมชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 กับเครือข่ายสุขภาพชุมชนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายคนึง พาที ผู้อำนวยการ รพ.สต.หัวหนอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเครือข่าย อสม.ในพื้นที่ ร่วมงาน

        ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น มีนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ และให้ความสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทุกระดับเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายภาครัฐและจังหวัดที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ไปสู่ประชาชนให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายคณะทำงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างความร่วมมือและขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ตามประเด็นต่างๆ ทั้งในภาวะวิกฤต และภาวะปกติ โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นี้ ซึ่งจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องไปสู่ประชาชน พร้อมทั้งการขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ชุมชนให้รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การเฝ้าระวังข่าวลือ ข่าวปลอม และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องไปสู่ประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วย.

             

////////// ไพฑูรย์ พรหมเทศ รายงาน /////////

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง