จิตอาสาขอนแก่น พร้อมใจปรับปรุงที่อยู่อาศัยครัวเรือนยากจน

จิตอาสาขอนแก่น พร้อมใจปรับปรุงที่อยู่อาศัยครัวเรือนยากจน ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลัง สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือนำร่อง ที่ อ.มัญจาคีรี กว่าแสนบาท

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 28 ก.พ.2565 ที่บ้านเลขที่ 25 บ.เขวา ม.15 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย น.ส.อัญชนิดา กมลเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศ การพัฒนาชุมชน และนายพยุง เหล็กดี นายอำเภอมัญจาคีรี นำประชาชนจิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนปรับปรุงที่อยู่อาศัยครัวเรือนยากจน ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ยุทธศาสตร์ “แก่นคูน เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน” โดยมีประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด

นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างบูรณาการ โดยมีแนวทางขับเคลื่อน ด้วยการกำหนดให้คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศพจ.) ทุกระดับ เปิดปฏิบัติการในพื้นที่ได้ตรวจสอบและเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP Logbook ซึ่ง อ.มัญจาคีรี มีครัวเรือนที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูล ใน 5 มิติ จำนวน 119 ครัวเรือนแยกเป็นด้านสุขภาพ 47 ครัวเรือน ด้านความเป็นอยู่ 59 ครัวเรือน ด้านการศึกษา จำนวน 21 ครัวเรือน ด้านรายได้ 115 ครัวเรือน และด้านการเข้าถึงบริการ ภาครัฐ จำนวน 3 ครัวเรือน ทำให้วันนี้คณะทำงานร่วมทุกฝ่ายจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนปรับปรุงที่อยู่อาศัยครัวเรือนยากจน ของประชาชนชาวขอนแก่น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้ยุทธศาสตร์ แก่นคูน เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน

“สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมัญจาคีรี ได้รับการ สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของครัวเรือนยากจนจากสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 107,645 บาท เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ แต่เนื่องจากไม่มีงบประมาณจ้างแรงงาน จึงได้รวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมจากทุกหน่วยงานช่วยกันปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนให้มีสภาพแข็งแรง น่าอยู่ ทั้งนี้ จ.ขอนแก่น ได้มีการจัดตั้ง ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ ศจพ. และคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง หรือคจพ. เพื่อเป็นกลไกเชิงนโยบายในการบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงวัย ในทุกพื้นที่ของจังหวัด อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน”

นายพนม กล่าวต่ออีกว่า การจัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการ ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นั้นได้กำหนดจัดตั้งขึ้น ในระดับ เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 6 แห่ง และระดับปฏิบัติการ โดยจัดตั้งทีมปฏิบัติการขจัดความ ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ รวม 211 ทีม โดยมีการจัดตั้งทีมพี่เลี้ยงเพื่อดูแล ติดตามการแก้ปัญหา ความยากจนของครัวเรือนอย่างใกล้ชิด ครอบคลุมทั้ง 26 อำเภอ เพื่อให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนแก่ครัวเรือนเป้าหมายทั้งจังหวัด 3,569 ครัวเรือน 9,090 คน นั้นมีความคืบหน้าและมีผลการดำเนินงานอย่างสัมฤทธิ์ผล ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนปรับปรุงที่อยู่อาศัย ของนางทองคูณ ไทยทวี ที่ อ.มัญจาคีรี วันนี้เป็นกลไกการทำงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ ที่จะแสวงหาช่องทางในการช่วยเหลือ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้ชาวขอนแก่น มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง