มข.รับรางวัล สถาบันการศึกษาดีเด่น ยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต และมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

มข.คว้ารางวัล สถาบันการศึกษาดีเด่นด้านส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชั่น จากเวที “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2021” เผยหลักการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เน้นโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกต้านโกง สร้างความเข้าใจแก่นักศึกษา

          เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.2564 ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก หรือ ททบ.5 และ สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ได้จัดงานมอบรางวัล “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2021” ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2564 โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานพิธีมอบรางวัล แบ่งเป็น 3 สาขา บุคคล องค์กร และสื่อมวลชน พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ 10 สถาบันการศึกษาที่ยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต และมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น 1 ใน 10 สถาบันการศึกษา ที่เข้าร่วมรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ

อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          สำหรับการจัดงานครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ในการ ยกย่อง เชิดชู บุคคล องค์กร และสื่อมวลชน ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ เน้นปลุกจิตสำนึกเยาวชน นิสิต นักศึกษา ประพฤติตนเป็นคนดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน

          อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจากสมาคมผู้สื่อข่าวต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ติดต่อกันมาหลายปี ซึ่งขอขอบคุณทางสมาคมฯ ที่ได้มอบรางวัลให้แก่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น “ในการเป็นสถาบันการศึกษาดีเด่นต่อต้านคอร์รัปชั่น ถือเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติของมหาวิทยาลัย ในการสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินการและการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสที่ดี ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน ได้ให้ความสำคัญอย่างมากในการบริหารงานที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีกระบวนการตรวจสอบทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเนื้องานและตัวบุคคล ดังนั้น การได้รับรางวัลในครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาและยึดมั่นในการบริหารงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไร้การคอร์รัปชั่น” ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าว

          อย่างไรก็ตาม มข. ได้มีการจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งถูกกำหนดในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการปลูกฝังและปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วน มีการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่าย พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่านระหว่างประเทศ มีการพัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกับและปราบปรามการทุจริต รวมถึงเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ซึ่งการที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือในการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นไม่ให้เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาและสังคมไทย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง