กิ่งกาชาดอำเภออุบลรัตน์ @ขอนแก่น (กิ่งที่ 3/13)

กิ่งกาชาดอำเภออุบลรัตน์ @ขอนแก่น

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
     

        อำเภออุบลรัตน์” เป็นชื่อเดียวกับ “เขื่อนอุบลรัตน์”  เขื่อนที่ก่อสร้างขึ้น  เมื่อปี 2507 และแล้วเสร็จ เปิดทำการ ปี 2509 เป็นลำดับสอง ของประเทศไทย รองจาก เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

        พื้นที่ 487 ตารางกิโลเมตร ประชากร ราว  43,362 คน , มี 7,452 หลังคาเรือน, 70 หมู่บ้าน

        พื้นน้ำ ในอ่างเก็บน้ำขนาดยักษ์ มีพื้นที่  กว่า 250,000 ไร่ เป็นชัยภูมิที่เหมาะสมในการเก็บกักน้ำ เทือกเขาล้อมอยู่สองข้าง จึงเรียกกันอีกชื่อว่า “พองหนีบ” ลำน้ำพอง ไหลเรื่อยมาถึงจุดนี้ สายพระเนตรอันยาวไกล ของ “พ่อหลวง” จึงเกิดระบบชลประทาน เพื่อการเพาะปลูกพืชผล เก็บน้ำไว้ให้ ไหลริน เป็นระยะ เป็นระบบ พี่น้องราษฏร เกษตรกรในพื้นที่อีกหลายจังหวัดได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการทำมาหากิน ทั้ง อาชีพประมง เพาะปลูก นับเนื่องจากนั้นมา

        ความอุดม สมบูรณ์ของ ป่า เขา ต้นไม้พืชพรรณ อำเภออุบลรัตน์ จึงเป็นแหล่งผลิตสมุนไพรไทย จากภูมิปัญญาบรรพบุรุษที่ส่งต่อกันมา

        น่าปลื้มใจว่า อำเภออุบลรัตน์  เป็นหนึ่งในผู้ผลิตสมุนไพร ส่งป้อนให้กับ สมุนไพร ชื่อดังขายดี ของขอนแก่น คือ “สมุนไพรคุณสัมฤทธิ์”  ว้าวววว….

        การดูแล บรรเทาทุกข์ ของ พี่น้องชาวอุบลรัตน์ อีกมิติ จึงมีการ ก่อตั้ง “กิ่งกาชาดอำเภออุบลรัตน์“ โดยมี คู่เสี่ยว นักธุรกิจ จากส่วนกลางและนักธุรกิจในพื้นที่ขอนแก่น-บ้านเฮา คือ คุณประนอม ศุภวิมลพันธุ์ ผู้บริหารธุรกิจหนังสือ จาก กทม.  และคุณวิภาภรณ์  จักรเมธากุล ผู้บริหาร มหาชัยกรุ๊ป ขอนแก่น-ขายอาหารทะเล สดๆ จากทะเลไทยและจากทั่วโลก

        “กิ่งกาชาดอำเภออุบลรัตน์”  ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 13 กันยายน 2561 เป็นลำดับที่ 256 ปัจจุบันมีสมาชิก  70 คน และ มีสมาชิกกิตติมศักดิ์ 5 คน

กิ่งกาชาดอำเภออุบลรัตน์1

        วันที่ 08 ธันวาคม 2564 ทีมเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น  มีโครงการไปเยี่ยมยาม ถามกิ่งกาชาด ใน 13 อำเภอ ของ 13 กิ่งกาชาด จึงมีโอกาสได้พูดจา เล่าความสำคัญของการทำงานในพื้นที่ เพื่อทะนุบำรุงบ้านเกิดของพวกเขาเอง

        การนี้ จึงมีคหบดี ในพื้นที่เห็นพ้องและ สมัครเป็นสมาชิก กิตติมศักดิ์ เพิ่มขึ้นอีก  4 คน ได้แก่ คุณทัศนีย์  ยอดแก้ว,  คุณเสถียร  ล็อดคามี่, คุณฤทัยภัทร  ภูจอมคา และ ดร.ปราณี สายทอง

        ความเข้มแข็ง ขององค์กรจิตอาสา จะยั่งยืน เมื่อคนในชุมชนนั้น ให้ความร่วมมือ ซึ่งเกิดจากการสื่อสาร ที่ เข้าถึง และเข้าใจ…

กิ่งกาชาดอำเภออุบลรัตน์2

///////////////////////////////////////////////////////

        กิ่งกาชาด” เป็นสมาชิกของ “เหล่ากาชาด“ ดูแลงาน “บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขปวงประชา เป็นที่พึ่งพาผู้ยากไร้ “ ในระดับอำเภอ

        เหล่ากาชาด“  ดูแลงานในระดับ จังหวัด และเป็นสมาชิกของ  สภากาชาดไทย“   ซึ่งดูแลงาน ทั้งประเทศไทย

         “กิ่งกาชาด” จึงมีความสำคัญระดับพื้นที่ ของแต่ละอำเภอ แต่ละพื้นที่ที่มีขนาดเล็กลง แต่มีข้อดี คือ เข้าถึงความเดือดร้อนของราษฏร์ ด้วยความรวดเร็ว รู้พื้นที่ รู้ปัญหา แสวงหาแนวทางบรรเทาทุกข์อย่างตรงจุด ด้วยความเอื้ออาทร ต่อกัน พวกเขาล้วนเป็นเครือญาติ เป็นชุมชนที่จะดูแล ทุกข์ สุขกัน เป็นพลังสามัคคี ที่ต่อจุดความเข้มแข็งให้ประเทศชาติ ได้อย่างเข้มแข็งและยืนยาว

        “เหล่ากาชาด” จึงมีหน้าที่ ในการช่วยหนุนเสริม เติมกำลังใจ สนับสนุน ในสิ่งที่ขาด ที่สำคัญและน่าชื่นชม คือ สมาชิก ในพื้นที่เป็นพลัง ที่จะช่วยกันขับเคลื่อน ชุมชนบ้านเกิดของพวกเขา พร้อมที่จะส่งต่อ บ้านเมือง ให้ลูกหลาน ด้วยคำว่า “สำนึกรักบ้านเกิด

บันทึกช่วยจำ : ประเทศไทย มี 878 อำเภอ มีกิ่งกาชาด จำนวน 285 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 32

…………………………………………………………………………….

 

 

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง