ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น

ไทม์ไลน์ COVID-19 ขอนแก่น

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ระลอก 3

หมายเหตุ :
* วันที่ด้านหลังอำเภอ คือ วันที่มีการอัปเดตข้อมูลล่าสุด
* โดย สสจ.จะแจ้งไทม์ไลน์ “กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ตามห้วงเวลาและสถานที่สำคัญ

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น