ประกาศ/คำสั่ง จังหวัดขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ/คำสั่ง จังหวัดขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง มาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19

สถานการณ์โควิด-19 ประเทศไทย

สายด่วนศูนย์เฝ้าระวังโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น โทร 09-7959-6765, 08-00744-881, 08-8552-7388 

ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น โทร 06-3904-2098

Back to top