อ.อุบลรัตน์ ค้นหาและนำผู้เสพ ผู้ติดสารเสพติด เข้าอบรมบำบัดฟื้นฟู ก่อนส่งต่อกลับให้ชุมชน

IMG_8489

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 4 กรกฎาคม 2567  นายชาญชัย วิทยาภรณ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ได้รับมอบหมายจากนายกรุง นามสง่า นายอำเภออุบลรัตน์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมการติดตามฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ผู้มีอาการทางจิตหรือพฤติกรรมรุนแรงจากการใช้สารเสพติด (Community Isolation: CI) ที่ผ่านการบำบัดรักษาก่อนจะกลับเข้าสู่ชุมชน รุ่นที่ 1/2567 โดยมี นายอาคม ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภออุบลรัตน์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันและผู้นำชุมชน เข้าร่วมงานด้วย    ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภออุบลรัตน์ และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอที่ 13

นายชาญชัย กล่าวว่า ตามที่นโยบายรัฐบาลให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2567 แบบบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด มีเป้าหมายเพื่อลดระดับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในภาพรวมให้สามารถควบคุมได้ ประกอบด้วยแผนการดำเนินงาน 4 แผน ได้แก่ แผนป้องกัน แผนบำบัดรักษา แผนปราบปราม และแผนบริหารจัดการ โดยในแผนบำบัดรักษา มีเป้าหมายของแผน คือ การนำผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาทุกระบบ ด้วยความสมัครใจในรูปแบบการอบรมค่าย “ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม” ตามหลักสูตรมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

“เพื่อแปลงประโยชน์ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ให้สถานการณ์ปัญหายาเสพติดลดลง ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภออุบลรัตน์ จึงกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด แล้วนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูในรูปแบบที่เหมาะสม โดยจัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมการติดตามฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ผู้มีอาการทางจิตหรือพฤติกรรมรุนแรงจากการใช้สารเสพติด (Community Isolation: CI) ที่ผ่านการบำบัดรักษาก่อนจะกลับเข้าสู่ชุมชน รุ่นที่ 1/2567 ระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออุบลรัตน์ และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอที่ 13  เพื่อบำบัดทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ก่อนกลับภูมิลำเนาและตามกระบวนการ “การบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  หรือ Community Based Treatment หรือ CBTx”  ในชุมชน ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับยา (Re x-ray) พบว่า ในปีงบประมาณ 2567 มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเป็นผู้ค้า ผู้เสพ และผู้ป่วยจิตเวชที่อยู่ตามหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่อำเภออุบลรัตน์ 136 ราย ซึ่งบางเรายอยู่ในกระบวนการติดตาม” นายชาญชัย กล่าวและว่า

“สำหรับหลักสูตรอบรมประกอบด้วย การบำบัดฟื้นฟูด้านร่างกาย จิตใจและสังคม การฝึกทักษะอาชีพ รวมระยะเวลาการฝึกอบรมจำนวน 15 วัน โดยวิทยากรกระบวนการจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุบลรัตน์ สถานีตำรวจอุบลรัตน์ โรงพยาบาลอุบลรัตน์ กรมส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออุบลรัตน์”

//////// ไพฑูรย์ พรหมเทศ ทีมข่าว จ.ขอนแก่น รายงาน ////////

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง