สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ประจำปี 2567 ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง ขอนแก่น

IMG_8467

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และประโยค 1-2 ประจำปี 2567 ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีสมเด็จพระพุฆาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธี

พิธีครั้งนี้มีพระภิกษุและสามเณรจากเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค 9, 11 และ 12 จาก 12 จังหวัด เข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค จำนวน 201 รูป และประโยค 1-2 จำนวน 203 รูป รวมทั้งสิ้น 403 รูป โดยมีพระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รักษาการเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้าราชการ นักเรียน และประชาชนร่วมต้อนรับ

พระเทพวิสุทธิคุณ ได้กล่าวถึงความสำคัญของพิธีทรงตั้งเปรียญธรรมว่าเป็นราชประเพณีที่พระเจ้าแผ่นดินทรงตั้งเปรียญธรรมถวายพระภิกษุสามเณรที่มีความรู้และความสามารถตามหลักสูตรการสอบบาลีสนามหลวง เพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

พระเทพวิสุทธิคุณยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ภาษาบาลีเป็นภาษาที่มีความยาก เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ ส่งผลให้จำนวนสามเณรที่สอบได้มีไม่ถึง 50% ต่อปี นอกจากนี้ พระภิกษุสามเณรที่เรียนเปรียญธรรมตั้งแต่ประโยค 12 ถึงเปรียญธรรม 9 ประโยค ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 8 ปี เมื่อจบการศึกษาแล้วจะมีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง แต่เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาบาลีมีความเข้มข้นและไม่มีวิชาอื่นผสมผสาน ทำให้พระภิกษุที่ลาสิกขาออกไปหางานทำได้ยาก

เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นได้เสนอแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรบาลีให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษาแล้วสามารถหางานทำได้ง่ายขึ้น โดยคาดว่าหากมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างเหมาะสม จะมีผู้สนใจมาบวชเรียนเพิ่มมากขึ้น

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรมในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทุกฝ่ายที่เข้าร่วมงาน ซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและการส่งเสริมการศึกษาในศาสนาพุทธต่อไป

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง