สิ้นสุดการรอคอย! สว.โหวต “สมรสเท่าเทียมผ่านแล้ว” บังคับใช้หลังประกาศราชกิจจาฯ 120 วัน

Screenshot 2024-06-19 a[...]

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญครั้งที่ 1 ได้ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่…) พ.ศ…. หรือที่เรียกกันว่า “กฎหมายสมรสเท่าเทียม” โดยมีผู้ร่วมลงมติจำนวน 152 คน เห็นชอบ 130 เสียง ไม่เห็นชอบ 4 เสียง และงดออกเสียง 18 เสียง

กฎหมายสมรสเท่าเทียมนี้มีเนื้อหาสำคัญที่กำหนดให้การสมรสหรือแต่งงานครอบคลุมบุคคลทุกเพศ ไม่จำกัดเฉพาะเพศชายและเพศหญิง คำว่า “ชาย” และ “หญิง” ถูกแทนที่ด้วย “บุคคล” และ “ผู้หมั้น” พร้อมทั้งปรับอายุการสมรสเป็น 18 ปี จากเดิม 17 ปี ทำให้สถานะทางกฎหมายของผู้ที่สมรสกันคือ “คู่สมรส” ที่มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายเช่นเดียวกัน

หลังจากนี้ นายกรัฐมนตรีจะนำร่างกฎหมายขึ้นทูลเกล้าเพื่อลงพระปรมาภิไธย และจะมีการบังคับใช้ภายใน 120 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา การผ่านร่างกฎหมายในวันนี้ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่ 3 ในเอเชีย รองจากไต้หวันและเนปาล และเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกฎหมายแต่งงานของบุคคลเพศเดียวกัน

การผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญสู่ความเท่าเทียมทางเพศ และเป็นบทสรุปของการต่อสู้กว่าสิบปีที่น่ายินดีอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ยังทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่ 38 ของโลกที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียม

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง