ผลการเลือก สว.ขอนแก่น อดีต สว.-อดีตนักการเมือง-อดีตนักปกครองชื่อดัง สอบผ่านเข้าลุ้นรอบระดับประเทศ

ข่าวขอนแก่น Web Cover

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 16 มิ.ย.2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศูนยประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นหรือไคซ์ สถานที่ที่ กกต.ขอนแก่น ได้กำหนดให้เป็นสถานที่เลือก สว.ระดับจังหวัด พร้อมกันกับจังหวัดต่างๆทั่วทั้งประเทศ ภายหลังจากรอบเช้าได้มีการเลือกผู้สมัคร จากทั้งหมด 20 กลุ่มสาขาให้เหลือกลุ่มละ 5 คน เจ้าหน้าที่กกต.ไประกาศให้ตัวแทนผู้สมัครของแต่ละกลุ่ม มาทำการจับสลากเพื่อแบ่งสาย จำนวน 4 สาย คือสาย ก. ข. ค. และ ง. จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ จัดพิมพ์เอกสารการแนะนำตัวของผู้สมัคร (สว.อ.3) ที่ผ่านการเลือกในรอบแรกเพื่อใช้ประกอบการเลือกในรอบที่ 2 ของแต่ละกลุ่มให้แล้วเสร็จ ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการเลือกในรอบที่สองหรือรอบไขว้  

โดยในการเลือกรอบที่สองหรือรอบไขว้นั้น เลือกได้ 1 คนเท่านั้น และคัดเลือกผู้ที่ผ่านรอบระดับจังหวัดให้เหลือกลุ่มละ 2 คน  โดย ใช้เวลาในการลงคะแนนเลือกประมาณ 15 นาที ก็เสร็จสิ้นกระบวนการเลือก และเข้าสู่ขั้นตอนการนับคะแนนพร้อมกันทั้ง 20 กลุ่ม ซึ่งในการนับคะแนนนั้น มีการทักท้วงการนับคะแนนในกลุ่ม ง เนื่องจากมีบัตรลงคะแนนที่เจาะจงเพียงกลุ่มแต่ไม่ลงเบอร์เลือก แต่สุดท้าย กกต.พิจารณาและวินิจฉัยให้ผ่านและอ่านบัตรลงคะแนนเป็นบัตรดี ผู้สมัครทุกคนพอใจและไม่มีการทักท้วง

นายวัชระ สีสาร ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าวว่า  กกต.ขอนแก่น จะจัดส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือก สว.ระดับจังหวัด ให้กับ กกต. กลาง ใน 20 กลุ่มๆ ละ 2 คน ยกเว้นกลุ่มที่ 12 ที่มีผู้สมัครเพียง 1 และผ่านเข้ารอบระดับจังหวัด ทำให้ขอนแก่นมีผู้ที่ผ่านการเลือก สว.ทั้งสิ้นรวม 39 คน

ซึ่งในภาพรวมการเลือก สว.จังหวัดขอนแก่น พบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พบมีปัญหาเล็กน้อยในการพิจารณาบัตรดี บัตรเสีย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาวินิจฉัยจนสิ้นข้อสงสัยของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อย กกต.ขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผลการเลือก สว.ระดับจังหวัด ส่งให้กับ กกต.กลาง ได้ไม่เกินเวลา 20.00 น.

“ขอนแก่นมีผู้สมัคร สว.ครบ 20 กลุ่ม มีเพียงกลุ่ม 12 คือ กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม เมื่อลงคะแนนเลือกสว.ระดับจังหวัด เพียงคนเดียวจึงได้ สว.เพียง 39 คน เพราะกลุ่ม 12 สมัครรายเดียว  หลังนับคะแนนและทราบผลแล้ว จึงได้นัดหมายให้ผู้ที่ได้รับเลือกทั้ง 39 คน ไปรับหนังสือแนะนำตัว  ที่ทำการ กกต.จังหวัดขอนแก่นในวันที่ 22 มิ.ย. 2567  เพื่อนำไปศึกษาประวัติ เพื่อเลือกกลุ่มตัวเองในระดับประเทศในวันที่  26 มิ.ย. 2567 ที่ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ตามที่ กกต.กลางกำหนด

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือก สว.ระดับจังหวัด ประกอบด้วย

1.กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ และนายสมหมาย กาพล

2.กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน นายปรีชา ราชสีห์ และ พล.ต.ต. อัครชัย ยลโสภณ

3.กลุ่มการศึกษา อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน นายอัษฎางค์ แสวงการ (อดีต สว.ขอนแก่น)  และ นายองค์กร อมรสิรินันท์

4.กลุ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ (อดีต ส.ส.ขอนแก่น) และนางจิตรา มณีวงษ์

5.กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก หรืออื่น 1 ในทำนองเดียวกัน นายฉัตรชัย โลหะมาตย์ (อดีตกำนัน ต.วังชัย อ.น้ำพอง) และ นายธนิน ศรีสนิ

6.กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน นายปัญญา มูลคำกาเจริญและ นายเทิดธง พระคุณ

7.กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมีใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน นายอุทัย อัตถาพร และนายวสิษฐ์พล ศรีนารถนาวา

8.กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภคทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน นายพิสิษฐ์ โชคพิสิษฐ์ และ นายไววิทย์ หลาวมา

9.กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ว่าที่ พ.ต. สุดใจ จันทะบุรม และน.ส.นงคราญ หวานขม

10.กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตาม ข้อ 9 นายทวี สุขโขและ นายสุนทร นาเมืองจันทร์

11.กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์

ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน นายภูดิศ โชติเทวาธนกุลและน.ส.ณัฏฐิญา ตันทสุข

12.กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน นายธานินทร์ จันทโรบล

13.กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน นายเอกราช โฆษิตพิมานเวช และ นายณัฐพล ศรีรังสิต

14.กลุ่มสตรี น.ส.นิมิต ตราชู และ น.ส.อาภาวราภร เบ้าบัวเงิน

15.กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน นายวรพัทธ์ ศิริโชคและ นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี

16.กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน นายจักรพงศ์ ชมภูพิศและนางนกธร อัครธรสกุล

17.กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน นายธเรศ ประภาการและ นางนันฐิยา สิริกาญธนานันท์

18.กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่น 1 ในทำนองเดียวกัน นายอัจฉริยะ วงษ์คำซาวและ นายสหชาติ ทันที

19.กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน นายสุนิมิต จิระสุขและ นายฮะ ไชยดิษฐ์

20.กลุ่มอื่น ๆ น.ส.ชีวธันย์ พูลทรัพย์ และ นายเกษมทรัพย์ ดงหงษ์

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง