นักท่องเที่ยวไทย-เทศ ร่วมงานประเพณีออกพรรษาลอยประทีปบูชาขอนแก่นคึกคัก

IMG_3481

นักท่องเที่ยวไทย-เทศ ร่วมงานประเพณีออกพรรษาลอยประทีปบูชาขอนแก่นคึกคัก ขณะที่เทศบาลฯจัดประกวดนางฟ้าจำแลง มุ่งเน้นการสร้างเจตคติในการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน  บนพื้นฐานแนวทางความเสมอภาคร

คลิป

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 28 ต.ค.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างทยอยมาเที่ยวชมงานประเพณีออกพรรษาลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญู ประจำปี 2566 ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น ที่เวทีสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร และบริเวณโดยรอบบึงแก่นนคร

โดยกิจกรรมในเวทีกลางวันนี้ ได้จัดให้มีการประกวดเทพีประทีปแจ้งจำแลง หรือการประกวดสาวประเภทสอง จัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อความเท่าเทียม

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า การประกวดเทพีประทีปจำแลงเป็นการจัดประกวดปีแรกเพื่อโอกาสที่เท่าเทียมของ LGBTQ+ และมุ่งเน้นการสร้างเจตคติในการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน  บนพื้นฐานแนวทางความเสมอภาคลดการเลือกปฏิบัติทางเพศอันนำไปสู่สังคมที่น่าอยู่

ซึ่งงานในวันนี้มีผู้สนใจเข้ามาร่วมสมัครเข้ามาประกวดทั้งสิ้น 28 คน จากทั่วประเทศโดยการประกวดครั้งนี้ผู้ประกวดทุกคนต้องสวมใส่ผ้าไทย เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานขนบทำเนียมประเพณีท้องถิ่น ศิลปะวัฒนธรรมวิถีอีสานอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่

” จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวให้ความสนใจในกิจกรรมการประกวดฮ้านประทีป   โดยในปีนี้มีชุมชน ชมรม และองค์กรอาสาสมัครภาคประชาชน   ส่งฮ้านประทีปเข้าร่วมประกวด จำนวน 30  ฮ้าน ซึ่งจะมีการประกาศผลการประกวดและมอบรางวัลในวันที่ 29 ต.ค.สำหรับการประกวดฮ้านประทีปนั้นเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของกิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม สร้างความสมัครสมานสามัคคี ตลอดจนสร้างความผูกพันของคนในครอบครัว และชุมชน  ซึ่งฮ้านประทีป มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เสาสี่เสาสูงท่วมหัวพอมือยืดถึง จัดทำเพื่อเป็นหิ้งบูชากลางแจ้งจุดประดับด้วยไฟประทีปดั้งเดิมทำจากลูกตูมกาหรือวัสดุธรรมชาติ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการไต้ประทีปโคมไฟเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลออกพรรษาของชาวอีสาน”

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า  การจัดงานประเพณีออกพรรษา   ลอยประทีปบูชา  พุทธกตัญญู   ประจำปี 2566  เทศบาลนครขอนแก่น  ได้ร่วมกับจังหวัด,อบจ.ขอนแก่น  ,ททท.ขอนแก่น  และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัด ตลอดจนพี่น้องชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมจัดงานดังกล่าวขึ้นมา  ระหว่างวันที่ 27- 30 ต.ค. 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู  สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมวิถีอีสาน   อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป  และปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชน เกิดความรักความสามัคคี  เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสมานฉันท์  ตลอดจนเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น   ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น  คือการพัฒนาเมืองสู่สากล  สร้างสังคมแห่งความสุข  และตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาและเรียนรู้    การทะนุบำรุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม    ตลอดจนยังคงสอดแทรกให้เด็กเยาวชนได้ซึมซับคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่คนเก่าได้สืบสานกันมาอย่างช้านาน ซึ่งมีความมุ่งหวังว่าเป็นผลให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันของคนเมืองขอนแก่นอีกด้วย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง