ขอนแก่นขานรับสังคมผู้สูงอายุ เปิดศูนย์ฮักแพงแบ่งปัน ให้บริการผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง อย่างเต็มรูปแบบ

IMG_0227

เมื่อเวลา 10.30 . วันที่ 24 .. 2566 ที่ศาลาประชาคม . ขอนแก่น นายพงศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการรักและห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง พร้อมทั้งการเปิดศูนย์ฮักแพงแบ่งปัน .ขอนแก่น เพื่อเป็นศูนย์ซ่อมแซมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและเตรียมพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีผู้สูงอายุ ผู้พิการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นายพงศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์  นายก อบจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ประชากรในจังหวัดขอนแก่นปี 2566 เป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ และกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่  ปัจจุบันมีคนอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งจังหวัดดังนั้นการให้บริการสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขภาพต้องมีการเตรียมความพร้อมและออกแบบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรให้ครบทั้ง 4 มิติ ประกอบด้วย การส่งเสริมป้องกัน รักษา ฟื้นฟู นอกเหนือจากผู้สูงอายุแล้วยังมีกลุ่มเปราะบางอื่นๆ ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษซึ่งมีความซับซ้อน และจำเป็นต้องมีการประสานงานกับภาคีเครือข่ายเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามสิทธิที่ควรได้รับ

อบจ.ขอนแก่น จึงได้ตั้งศูนย์ฮักแพงแบ่งปันระดับจังหวัดขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ซ่อม ยืม คืนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น โดยได้มีการบูรณาการหลายๆเครือข่ายเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่อง และภายในงานวันนี้ยังมีการออกหน่วยคัดกรองสุขภาพพร้อมรักษาเบื้องต้นของหน่วยงานด้านสุภาพที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการต่างๆที่จะสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งตัวเองและครอบครัวได้ในอนาคตอีกด้วย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง