AIS อุ่นใจไซเบอร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์

S__123109438_0

AIS อุ่นใจไซเบอร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์ ในโครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันและจัดการปัญหาธุรกรรมทางออนไลน์ จังหวัดขอนแก่น

AIS อุ่นใจไซเบอร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมเสวนาเพื่อสร้างภูมิคนไทย
รู้ทันปัญหาออนไลน์ พัฒนาทักษะการรู้เท่าทันโลกออนไลน์และกระบวนการช่วยเหลือหากต้องตกเป็นเหยื่อภัยออนไลน์ ในกิจกรรม “1212 ETDA Workshop สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์” แก่เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทั่ว ในจังหวัดขอนแก่น

ในส่วนของ AIS โดยนายยุทธเฉลิม ตันเรือชาติ ผู้จัดการแผนกลูกค้าองค์กร-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมเสวนาให้ความรู้ ในหัวข้อ “รู้ทันกลโกงซื้อขายออน์ไลน์ รู้ไว้จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ” ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้ถือเป็นภารกิจเป็นความตั้งใจของ AIS ที่จะร่วมสร้างสังคมดิจิทัลให้ดีและปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็น AIS Secure Net, Google Family Link และ สายด่วนโทรฟรี 1185 – AIS Spam Report Center ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเบอร์โทรและ SMS มิจฉาชีพ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา AIS ได้ส่งเสริมและสร้างทักษะดิจิทัลให้คนไทยรู้เท่าทัน พร้อมอยู่กับโลกดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตร AIS อุ่นใจไซเบอร์ โดยมุ่งหวังให้คนไทยใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล เป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพและใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์อย่างปลอดภัย”

สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถสร้างภูมิและเกราะป้องกันภัยไซเบอร์ง่ายๆ กับหลักสูตร AIS อุ่นใจไซเบอร์ ฟรี ผ่าน https://learndiaunjaicyber.ais.co.th/

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง