20 กระทรวง ในเมืองไทย

IMG_9423
ปะจัน” โดย เขี้ยวจัน”

ที่นี่….ไม่ใช่คอลัมน์ร้องทุกข์ แต่เป็น การสังคมอุดมปัญญา ลุกขึ้นมา “ทวงสิทธิ” ของการเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ เจ้าของคะแนนเสียงที่เลือก “ตัวแทน” ในทุกระดับ ของการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารบ้านเมือง ด้วยข้าราชการ “ตัวแทน” จากส่วนกลาง ทุกกระทรวง ทบวง กรม…[ หน้ารวมบทความ ปะจัน ]

การจัดตั้ง “รัฐบาล” ยังต้องรอ หลายคน อาจจะกังวลใจ ว่า การบริหารราชการแผ่นดิน อาจจะ “สะดุด” แต่ในแนวทางปฏิบัติ  ยังบริหารจัดการกันได้ เดินหน้าไปได้

แต่อำนาจการอนุมัติ อาจถูกระบุไว้ในระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ว่า อำนาจเป็นของ “รัฐมนตรี”  ซึ่งจัดกลุ่มว่า เป็น ตัวแทนมาจากพี่น้องประชาชน

การแบ่งกลุ่มงาน การบริหาร คล้ายการบริหารในองค์กร ในบริษัทธุรกิจ ที่มีแผนกงานต่างๆ เพียงว่า เป็นงานบริหารของประเทศชาติ ที่กว้างขวาง ทั้งประเทศ กันประชาชน กว่า  70 ล้านคน เรื่องจึงมีมากมาย เพราะความต้องการของแต่ละกลุ่มคน ย่อมแตกต่างกัน

ทั้ง 20 กระทรวง จึงถูกแบ่งงาน กัน ในแต่ละซีกส่วน ในฝ่ายของ “ข้าราชการประจำ” ตำแหน่งสูงสุด คือ “ปลัดกระทรวง” ต้องทำงานกับ “รัฐมนตรี” รัฐมนตรีช่วย” ที่เป็น ตัวแทนมาจากประชาชน บางกระทรวง อาจมี รัฐมนตรีช่วย บางกระทรวง อาจไม่มี ขึ้นอยู่กับภาระงาน

ตัวแทนจากภาคประชาชน มาจากการเลือกตั้ง ทั่วประเทศ และมีการ “จัดสรร” ตำแหน่ง ตามพรรคที่เข้าร่วมรัฐบาล ส่วน พรรคการเมือง ที่เป็นฝ่ายค้าน ก็จะมีหน้าที่ “ตรวจสอบ” การทำงานของรับาล เพื่อ สร้างสมดุล ของการบริหาราชการแผ่นดิน

ทั้ง 20 กระทรวง ได้แก่  สำนักนายกรัฐมนตรี/กระทรวงกลาโหม/กระทรวงการคลัง/กระทรวงการต่างประเทศ/กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/กระทรวงคมนาคม/กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/กระทรวงพาณิชย์/กระทรวงพลังงาน/กระทรวงอุตสาหกรรม/กระทรวงมหาดไทย/กระทรวงยุติธรรม/กระทรวงแรงงาน/กระทรวงวัฒนธรรม/กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/กระทรวงศึกษาธิการ/กระทรวงสาธารณสุข

ยังมีรายละเอียด ของ “ความสำคัญ ส่งผล ให้เป็น “อิทธิพล” ของแต่ละกระทรวง และ งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร ที่นักการเมือง มักจะมอง “ตาเป็นมัน” ว่า เป็น กระทรวง “เกรดเอ”

ประชาชน “ทะเลาะ” กัน ตามที่เป็น “แฟนคลับ” แต่ นักการเมือง มักมอง “ผลประโยชน์” ลงตัว เป็นอัน พยักหน้าแล้วเจอกัน…..

เมื่อ ตกลงกันยังไม่ลงตัว จึงต้องรอก่อน  บ้านเมือง เดินหน้าได้ อย่ากังวลไปเลย นะ  รอ ธรรมะจัดสรร………

……………………

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง