ไคซ์ผนึกภาคีหลัก ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคอีสานสู่สากล พร้อมปักหมุดศูนย์กลางอุตฯไมซ์สู่ตลาด GMS

0703-021

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น หรือ ศูนย์ประชุมฯไคซ์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)หรือ ทีเส็บ และ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง           ( Mekong Institute: MI ) จัดเสวนาพิเศษหัวข้อ “ไคซ์ผนึกภาคีหลัก ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคอีสานสู่สากล พร้อมปักหมุดศูนย์กลางอุตฯไมซ์สู่ตลาด GMS” เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2566 ณ โรงแรม แอดลิป จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผนึกกำลังของภาคีหลักที่ต้องการยกระดับและเพิ่มศักยภาพของอุตฯไมซ์ในภาคอีสานให้มีมาตรฐานระดับสากล อีกทั้งมุ่งพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าแห่งภาคอีสาน พร้อมต่อยอดสร้างโอกาสทางธุรกิจสู่ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Subregion – GMS) อันประกอบด้วยประเทศ  ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (มณฑลยูนนาน)

คุณอารีรัตน์ มนตรีปรีชาชัย, ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ได้เผยถึงนโยบายการสนับสนุนผู้ประกอบการไมซ์ภาคอีสานทั้ง 3 จังหวัดไมซ์ซิตี้ ขอนแก่น นครราชสีมา และอุดรธานี ด้วยแผนยกระดับงานไมซ์ระดับนานาชาติว่า ปี พ.ศ. 2566 “อีสานไมซ์” จะยกระดับความสามารถในการแข่งขันของจุดหมายปลายทางด้วยความหลากหลายอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ประสบการณ์ที่คุ้มค่าภายใต้ธีม “Experience the Magic of ISANMICE : สัมผัสประสบการณ์ไมซ์ใหม่” ด้วยแกนหลักเอกลักษณ์ฉพาะอีสานที่โดดเด่น ไม่เหมือนใคร ของ DNA แบบอีสาน และ Soft Power (5Fs) F-Food อาหาร, F-Film ภาพยนตร์และวีดีทัศน์, F-Fashion การออกแบบแฟชั่นไทย, F-Fighting ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย, F-Festival เทศกาลประเพณีไทย สู่ระดับโลก ทาง ทีเส็บพร้อมชูกลยุทธ์ 3ส. คือ สร้างงาน ที่มีศักยภาพตามนโยบายขับเคลื่อนอัตลักษณ์การตลาดเชิงพื้นที่และความต้องการของภาคธุรกิจ, ส่งเสริมงาน ผ่านการดึงงานที่เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติเข้ามาจัดในพื้นที่ ที่จะสามารถปักหมุดเป็นจุดหมายปลายทางในพื้นที่อีสานได้อย่างอย่างรวดเร็ว และสนับสนุนงาน ที่จัดงานในพื้นที่ให้เจริญเติบโตและยกระดับให้เป็นงานระดับภูมิภาคต่อยอดสู่งานระดับนานาชาติต่อไป

โดยทั้ง 3 จังหวัดไมซ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า รองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ได้ทุกรูปแบบ อย่างเช่น  ศูนย์ประชุมฯไคซ์ อีกทั้งคนในอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่นี้ มีความเข้าใจ Eco system ของไมซ์ และเข้าใจบทบาทการขับเคลื่อนไมซ์เพื่อเศรษฐกิจ ปักหมุดให้อีสานเป็นพื้นที่จัดการประชุมและงานแสดงสินค้า รวมทั้งงานเทศกาล อีเว้นท์แห่งอาเซียน

ซึ่งคุณอารีรัตน์ มนตรีปรีชาชัย ยํ้าว่า จากห่วงโซ่คุณค่าการจัดงานประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล  งานแสดงสินค้า  รวมถึงงานเทศกาลเมกกะอีเวนท์ สามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมได้ทั้งระบบและทั่วถึง อีสานจะเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายไมซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืนด้วยการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้อีสานเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์หลักของประเทศไทยเในอันดับหนึ่ง ภายในปี 2570

คุณสง่า ผู้จัดการโครงการ แผนกอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน, สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง เผยถึงการผนึกความร่วมมือของภาคีหลักในอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการเติบโตของอุตสาหกรรมในภูมิภาค โดยคำนึงถึง 4 องค์ประกอบหลัก คือ อันดับแรก คือ การสร้างพื้นฐานพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้มีความเป็นเลิศโดยสร้างสถานที่สำหรับการฝึกอบรมพร้อมการพัฒนาทักษะรวมถึงการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่เชี่ยวชาญ อันดับต่อมา คือ การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างภาคีหลักของอุตสาหกรรมไมซ์โดยประเทศสามารถสร้างสหภาพกับภาคธุรกิจหรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทรัพยากร รวมถึงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนร่วมกัน ลำดับที่ 3 การสร้างศักยภาพทางวิจัยและนวัตกรรม โดยร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างความหลากหลายในผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์  สุดท้าย คือ การส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้สามารถเกิดขึ้นภายใต้แพลทฟอร์การจัดงานแสดงสินค้า ที่พร้อมเชื่อมต่อและสร้างโอกาสระหว่างผู้ประกอบการไทยและกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง.

คุณวิศวชนนท์ วิชัยยุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น  หรือ ศูนย์ประชุมฯไคซ์  เผยว่า ศูนย์ประชุมฯไคซ์ย้ำชัดพร้อมจัดงานทุกรูปแบบด้วยมาตรฐานสากล อาทิ ISO9001, TMVS และ AMVS ผนวกกับพื้นที่ขนาดใหญ่สามารถรองรับผู้เข้าชมงานกว่า 20,000 ราย ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก  พร้อมปักหมุดศูนย์กลางของอุตฯไมซ์ เชื่อมสู่กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง(GMS) นำความเจริญผ่านแพลตฟอร์มการจัดงานแสดงสินค้า เพราะด้วยตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ซึ่งขอนแก่นตั้งอยู่ในตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่สอดคล้องกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และการตั้งอยู่ใกล้กับประเทศต่างๆ ทำให้ขอนแก่นเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญในการจัดงานแสดงสินค้าในภูมิภาคนี้  และกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายใต้แพลทฟอร์มการแสดงสินค้าจะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการซื้อขาย อีกหนึ่งไฮไลท์ คือ การเป็นศูนย์กลางของเอ็นเตอเทนเมนท์แห่งภาคอีสาน โดยมีคอนสิร์ตจากศิลปินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศขนทัพมาจัดแสดงอยู่เสมอ  คุณวิศวชนนท์ ยังเผยถึงแผนในอนาคตของศูนย์ประชุมฯไคซ์ ที่จะขยายธุรกิจด้านการจัดแสดงสินค้าให้ครบทุกมิติต่าง

เพื่อให้บริการเบ็ดเสร็จในที่เดียว โดยเริ่มเฟสแรกในครึ่งปีหลังนี้กับอีกบทบาทในฐานะผู้จัดงานแสดงสินค้า โดยโชว์แรกคือ งาน บียอนด์ ฟู้ด เอ็กซ์โป 2023 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 7-9 กันยายน 2566 ภายใต้คอนเซ็ปต์  Food, Feature to Fight เป็นการนำเสนอความหลากหลายของอาหาร (Food) ผลักดันศักยภาพที่โดดเด่นของผู้ประกอบการอาหารในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Feature) ให้สามารถต่อสู้ (Fight) กับภาวะเศรษฐกิจที่มีความท้าทายอย่างยิ่งในปัจจุบัน ต่อด้วย งานมูเตลู เอ็กซ์โป 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่   27- 29 ตุลาคม 2566 ซึ่งจะเป็นงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์เกียวกับทุกศาสตร์ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เครื่องราง ของขลัง ไปจนถึงพิธีกรรมต่างๆ  เพื่อเสริมดวงชะตาชีวิตด้านต่างๆ อาทิ การเงิน การงาน ความรัก สุขภาพ และโชคลาภ ที่ครบครันที่สุดในภาคอีสาน

คุณวิศวชนนท์ วิชัยยุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น  หรือ ศูนย์ประชุมฯไคซ์

ทั้งนี้ ถือเป็นโอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในอุตฯไมซ์ที่จะยกระดับและปรับตัวให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการสนับสนุนขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนดังที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคอีสานให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง