ขอนแก่นมีมติให้ทุกอำเภอร่วมกับอปท.จัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้น ไม่น้อยกว่าอำเภอละ 1 แห่ง (มีคลิป)

news2021_Facebook1

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น มีมติให้ทุกอำเภอในจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้น ไม่น้อยกว่าอำเภอละ 1 แห่ง – จัดจุดพักรถให้รถส่งผู้ป่วยในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผ่านจังหวัดขอนแก่น พร้อมจัดตั้งโฮมไอโซเลชั่น การรักษาผู้ป่วยโควิคที่บ้าน โดยผ่านการวินิจฉัยของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

        เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 14 ก.ค. 64 จังหวัดขอนแก่นจัดประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ซึ่งการประชุมในวันนี้ มีมติที่ประชุม 10 ประเด็น ทั้งการจัดจุดพักรถในการนำส่งผู้ป่วยไปยังจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงการเลื่อนประชุมของพรรคการเมืองที่มีการเสนอมาก่อนหน้านี้ และข้อสำคัญคือการจัดตั้งโฮมไอโซเลชั่น โดยให้ผู้ป่วยที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และมีอาการไม่มาก รักษาตัวที่บ้านโดยอยู่ในความดูแลของแพทย์และหน่วยงานหลักอย่างใกล้ชิดซึ่งจะสั่งการไปยัง อำเภอและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทำความเข้าใจการจัดตั้งหน่วยดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจและเตรียมความพร้อม

        นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า มติที่ประชุมวันนี้ได้มีการอนุมัติจัดจุดพักรถในกรณีที่มีรถนำส่งผู้ป่วยไปส่งจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผ่านจังหวัดขอนแก่น ในระยะตั้งแต่เขตแดนจังหวัดนครราชสีมา ถึงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นระยะทาง 150 กิโลเมตรนั้น ได้มีการกำหนดจุดพักรถเพื่อผ่อนคลายอริยาบถ ที่โรงเรียนมัธยมโนนศิลาวิทยาคมในเขต อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น มติข้อที่ 2. ได้มีการอนุมัติจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมภายในศูนย์เกษตรและสหกรณ์ที่ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งจะได้มีการจัดตั้งโดยเร็ว มติข้อที่3. ได้อนุมัติให้โรงพยาบาลขอนแก่นได้จัดตั้งโฮสพิเทล โดยได้รับความร่วมมือจากโรงแรมดีมา และโรงแรมลาวิลล่า นอกจากนั้นยังอนุมัติให้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ได้จัดโฮสพิเทลกับโรงแรมโฆษะ มติข้อที่ 4 ได้มีการเห็นชอบให้อำเภอทุกอำเภอในจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่แต่ละอำเภอ ไม่น้อยกว่าอำเภอละ 1 แห่งและมีการจัดตั้งโลคอลควอรันทีนทั้ง 26 อำเภอ 150 แห่ง รองรับผู้ที่จะเข้ากักกันตัวได้ประมาณ 1,920 คน ส่วนมติข้อที่ 5 ได้มอบหมายให้ทางสาธารณสุขจังหวัดประสานงานกับพล ม.3 ให้สนับสนุนการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย โดยจะมอบพื้นที่ส่วนหนึ่งให้เป็นโรงพยาบาลสนามในจังหวัดขอนแก่นด้วย มติข้อ 6 ได้มีมติให้การประชุมจัดตั้งของพรรคสยามพลได้เลื่อนออกไปก่อน เนื่องจากข้อมูลที่ส่งมายังมีข้อกังวลเกี่ยวกับบุคคลที่จะมาเข้าร่วม อาจจะเป็นการไม่สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นฉบับที่ 47 แต่จังหวัดยังพร้อมที่จะรับข้อมูลในการพิจารณาในการจัดครั้งถัดไป เมื่อพร้อม มติข้อ 7 ให้เลื่อนการประชุมสามัญประจำปีของพรรคครูไทยเพื่อประชาชน ซึ่งเดิมทีมีการเสนอมาเช่นเดียวกับพรรคสยามพล ที่มีข้อมูลไม่สอดคล้องกับประกาศฉบับที่ 47 ของจังหวัดขอนแก่น

        มติข้อ 8 การจัดประชุมของพรรคประชาธิปไตยใหม่ได้ให้มีการส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขหรือไม่ เพื่อเพิ่มความเข้มงวดหลังจากที่สถานการณ์ของการแพร่ระบาดเชื้อ โควิด-19 เปลี่ยนแปลงไป มติข้อที่ 9 ได้มีการอนุมัติในหลักการให้ทุกหน่วยงานทุกอำเภอ ได้จัดตั้งโฮมไอโซเลชั่น และคอมมูนิตี้ไอโซเลชั่น และมอบหมายให้ทาง ศบฉ.คือที่ทำการปกครองจังหวัดได้ซักซ้อมความเข้าใจความหมายของคำว่าโฮมไอโซเลชั่นและคอมมูนิตี้ไอโซเลชั่นให้กับทางอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าใจความหมายอย่างลึกซึ้งเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบเข้าใจตรงกัน มติข้อ 10 จัดส่งเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดไปที่สนามบิน สถานีรถไฟ สถานี บขส. และจุดตรวจคัดกรองผู้คนที่เดินทางมาเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของจังหวัดฉบับที่ 47 ทั้งนี้ได้มีการแบ่งมอบอำนาจให้กับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อในระดับอำเภอกรณีที่หากมีภาคประชาชนภาคเอกชนได้ยื่นขอการอนุญาตหรือการจัดงานต่างๆที่ในระดับที่ต่ำกว่า 150 คนหรืออยู่ในกรอบที่จะต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมายซึ่งจังหวัดขอนแก่นขณะนี้เป็นพื้นที่ควบคุมโดยการจัดงาน 150 คนต้องจัดตามแนวทางมาตรฐานด้านสาธารณสุข

รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์
รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์

        ด้าน รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้ความหมายคำว่า โฮมไอโซเลชั่น ว่า มีผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการอะไรเลย ก็สามารถให้การดูแลรักษาที่บ้านได้ โดยการที่ได้รับคำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทางกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรมการแพทย์และสปสช.รวมถึงกรมบัญชีกลางได้เสนอการดูแลรักษาผู้ป่วยที่บ้าน โดยที่ผู้ป่วยสามารถรับการรักษาได้ 2 แบบคือตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อมีอาการ และแพทย์ที่โรงพยาบาลประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงต่ำ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีโรคประจำตัว และบริเวณบ้านมีความเหมาะสม เช่น เป็นบ้านเดี่ยว อยู่คนเดียว มีห้องน้ำ มีที่ซักผ้าแยกส่วนตัว และสามารถติดต่อกับทางโรงพยาบาลได้ตลอดเวลา ทางเทเลมิดิซีนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่จะช่วยทำให้ภาระการที่จะต้องใช้เตียงโรงพยาบาลลดน้อยลง

        “กระบวนการก็คือผู้ป่วยจะต้องถูกประเมินก่อนโดยแพทย์ที่โรงพยาบาล ว่ามีความปลอดภัยและเหมาะสมที่จะอยู่บ้านได้ โดยจะมีการให้เครื่องมือที่จะติดตามอาการไข้ กับเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดให้กลับบ้านไปด้วย รวมถึงเราต้องจัดหาอาหารและยารักษาโรคให้ผู้ป่วย ได้ตามความจำเป็น ให้กลับไปกินที่บ้าน เพราะว่าคนไข้จะไม่สามารถออกไปซื้ออาหารนอกบ้านได้ อีกทั้งต้องมีระบบการติดต่อ การติดตามดูเทเลเมดิซีนและมีแพทย์ที่สามารถติดต่อได้วันละสองครั้ง เพื่อติดตามดูอาการ และสุดท้ายจะมีโรงพยาบาลเครือข่ายที่เป็นโรงพยาบาลแม่ สามารถรับผู้ป่วยกลับมาได้เมื่ออาการไม่ดี”

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง