มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จับมือสภาอุตสาหกรรมขอนแก่น เดินพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รับ “ระเบียงเศรษฐกิจภูมิภาคอีสานใหม่”

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จับมือสภาอุตสาหกรรมขอนแก่น เดินหน้าพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการ ที่เก็บได้ในทุกรายละเอียดเน้นหนักการส่งเสริมการส่งออก-การจัดการด้านบริหาร-เข้าถึงแหล่งเงินทุน และ มุ่งสู่การเป็นเมืองธรณีวิทยาของยูเนสโก้

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 13 มิ.ย.2565 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วย ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมร่วมกับ ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความร่วมมือ ด้านบริการวิชาการ การวิจัย การขับเคลื่อน Khon Kaen GEOPARK UNESCO และร่วมพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้กับสมาชิกสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น ท่ามกลางความสนใจจากนักธุรกิจและคณาจารย์ รวมทั้งสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานจำนนมาก

ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีฯ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น กล่าวว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะเป็นนิมิตหมายที่ดีในการให้บริการทางวิชาการ และงานบริการสังคม ที่มหาวิทยาลัยฯเน้นหนักแผนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับทุกฝ่าย ดังนั้นการที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมาร่วมเป็น 1 ในคณะทำงานในการที่จะยกระดับการศึกษาที่ตอบโจทย์ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเชิงรุกของขอนแก่นและภาคอีสาน สำหรับรองรับการผลิตกำลังคนสู่ระเบียงเศรษฐกิจภูมิภาคอีสานใหม่ (ISAN NEW ECONOMIC CORRIDOR) โดยมอบหมายให้คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจดิจิทัล ซึ่งมีความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน สำหรับพัฒนานักธุรกิจและผู้ประกอบการให้มีสมรรถนะการประกอบธุรกิจในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาคอีสานต่อไป

ขณะที่ ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าสภาอุตสาหกรรมได้มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการนักธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพสูง รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับนโยบายสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่มุ่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่ ONE FTI หรือหนึ่งจังหวัดหนึ่งอุตสาหกรรม ซึ่งมีความมั่นใจในศักยภาพของคณะบริหารธุรกิจฯ ที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนากำลังคนสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคอีสานใหม่ เพื่อพลิกโฉมนักธุรกิจระดับสูงสู่การเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแบบนักปฏิบัติ เกิดการนำธุรกิจจากระดับประเทศไปสู่ตลาดโลกได้

“การเริ่มต้นวันนี้เป็นการกลัดกระดุมเม็ดแรกที่ มทร.ฯ จะเข้ามาช่วยส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการกับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของเรา โดยเน้นในเรื่องของการส่งออกเป็นหลัก ซึ่งขณะนี้ Exim BANK ได้เข้ามาหารือถึงการดำเนินงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการก้าวสู่การส่งออกที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน ซึ่ง มทร.จะเข้ามาติวเข้มและนำผู้ประกอบการของเรานั้นก้าวสู่การส่งออกที่ได้มาตรฐานสากล ทั้งยังคงสร้างองค์ความรู้ที่สามารถจัดทำเป็นหลักสูตรทั้งในระดับบปริญญาตรีและปริญญาโท ได้อีกด้วย

“ความร่วมมือดังกล่าวจะสามารถผลักดันการพัฒนาขอนแก่นให้สู่ระดับสากล พร้อมประสานความร่วมมือเพื่อร่วมจัดทำหลักสูตรระยะสั้น สำหรับ
นักธุรกิจและสำหรับผู้ประกอบการ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการจัดการถภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) และ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) รวมทั้งหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นำทางธุรกิจ (DBA) และผสานความร่วมมือสนับสนุน Khon Kaen GEOPARK สู่การเป็นส่วนหนึ่งขององค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก้ต่อไปในอนาคต”

 

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง