รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการป่าชุมชนต้นแบบที่ขอนแก่น พร้อมขอให้ชาวน้ำพองดูแลรักษาป่าชุมชน

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการป่าชุมชนต้นแบบที่ขอนแก่น พร้อมขอให้ชาวน้ำพองดูแลรักษาป่าชุมชน ให้เกิดความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นและยั่งยืน ยืนยันรัฐจะช่วยเป็นพลังปกป้องและอนุรักษ์ผืนป่าโดยเฉพาะป่าชุมชน

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 7 พ.ค.2565 นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการป่าชุมชนต้นแบบบ้านป่าชาด ม.2 ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เพื่อติดตามโครงการจิตอาสาพระราชทานในการดูแลป่าชุมชนของประชาชน โดยเข้ารับฟังการดำเนินโครงการป่าชุมชนจาก ผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมพบปะพูดคุยกับประชาชนจิตอาสาที่มาร่วมดูแลรักษาผืนป่าแห่งนี้

นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจติดตามป่าชุมชนและปลูกต้นยางนาเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าร่วมกันกับชุมชนครั้งนี้จึงขอให้ทุกคนช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันในการรักษาผืนป่าเพราะถือเป็นสิ่งสำคัญ ป่าจะอยู่ได้ก็เกิดจากการร่วมใจในการอนุรักษ์ให้ป่าไม้อยู่อย่างยั่งยืน การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อมาติดตามว่าหากสามารถผลักดันหรือสนับสนุนเรื่องใดได้จะช่วยเต็มที่

“โครงการป่าชุมชนบ้านป่าชาด เป็นพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นป่าชุมชนจากกรมป่าไม้เมื่อปี 2553 และต่ออายุเมื่อปี 2559 มีเนื้อที่ 101 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าที่ ชาว ต.บัวใหญ่ทุกหมู่บ้านใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งก่อนหน้านั้นขาดมาตรการในการเข้มงวดดูแลป่าจึงถูกบุกรุกแผ้วถางเพื่อ ทำการเกษตร จนกระทั่งเหลือพื้นที่ป่าเพียง 15 ไร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จึงมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์ป่าไว้และขอให้เป็นป่าชุมชนดูแลโดยชุมชนและประชาชนในพื้นที่เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนส่งเสริมงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรีในการพัฒนาระบบจ่ายน้ำปรับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริมศักยภาพป่าชุมชน”

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่ออีกว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีป่าชุมชนจำนวน 11,327 แห่ง โดย ชุมชนมีส่วนร่วม 13,028 หมู่บ้าน เนื้อที่ 6.29 ล้านไร่ โดยมีเป้าหมายที่จะขยายการจัดตั้งป่าชุมชนทั่วประเทศให้ได้จำนวน 15,000 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 10 ล้านไร่ ซึ่งคณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบให้วันที่ 24 พ.ค.ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 ในวันที่ 24 พ.ค. 2562 เป็นการกำหนดวันในเชิงสัญลักษณ์สำหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าชุมชน ตลอดจนให้ทุกภาคส่วนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ต่อไป

 

 

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง