วิศวฯมข.ปลื้ม ติดอันดับ1 ของประเทศ อันดับ 176 ของโลก สาขา Industrial & Manufacturing Engineering จากการจัดอันดับของ SIR

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น ทำผลงานดีต่อเนื่องได้รับการจัดอันดับทางด้าน Industrial & Manufacturing Engineering อันดับ 1 ของประเทศ และอันดับ 176 ของโลก

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งข่าวดีเกี่ยวกับการได้รับการจัดอันดับจากสถาบันระดับโลก SCImago Institutions Rankings อีกครั้งว่า เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับ 1 ของประเทศ และอันดับ 176 ของโลกทางด้าน Industrial & Manufacturing Engineering โดยปี ค.ศ. 2022 มหาวิทยาลัยที่ถูกจัดอันดับโดย SCImago Institutions Ranking (SIR) ในด้าน Industrial & Manufacturing Engineering มีดังนี้

1 (176) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 (512) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) : National Science and Technology Development Agency : NSTDA – Thailand.

3 (526) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4 (528) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5 (531) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6 (544) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

7 (597) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

8 (624) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

9 (626) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10 (655) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11 (726) มหาวิทยาลัยมหิดล

12 (731) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวถึงการได้รับการจัดอันดับจาก Scimago Institutions Ranking ปี 2022 ให้เป็นอันดับ 1 ของประเทศ และอันดับ 176 ของโลกทางด้าน Industrial & Manufacturing Engineering ในครั้งนี้ว่า คณะยินดีและมีความภาคภูมิใจที่ได้รับผลการจัดลำดับเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศในสาขา Industrial and Manufacturing Engineering ซึ่งเป็นสาขาที่มีความเข้มแข็งในคณะ ผลงานดังกล่าวเป็นผลมาจากการทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่มีจำนวนและคุณภาพสูงของคณาจารย์และนักศึกษาของคณะ ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ได้ร่วมกันสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมและสร้างความภูมิใจให้กับสถาบัน ศิษย์เก่า บุคลากรและนักศึกษาปัจจุบัน เป็นผลงานที่ตอกย้ำการบรรลุความสำเร็จของวิสัยทัศน์คณะในการเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=THA&ranking=Overall&area=2209

 

ขณะที่ในภาพรวมของสาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) สามารถคว้าอันดับ 2 ของประเทศ 2 ปีซ้อนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จาก สถาบันจัดอันดับเดียวกัน SCImago Institutions Ranking (SIR) ประจำปี ค.ศ. 2022

รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งว่า เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ENKKU) ได้รับการจัดอันดับจากสถาบันระดับโลก SCImago Institutions Rankings ว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับที่ 524 ของโลก เป็นอันดับ 2 ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ของประเทศไทย สองปีซ้อน (2021 & 2022) โดยได้มีการเผยแพร่ผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2022 (SCImago Institutions Rankings 2022) ผ่านเว็บไซต์ https://www.scimagoir.com โดยผลการจัดอันดับในระดับประเทศ ประเภทสาขาวิชา Engineering มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในลำดับที่ 2 จาก 20 สถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับ ซึ่งการจัดลำดับนี้มุ่งเน้นงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิศวกรรม ซึ่งบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ของคณะ ในการเป็นคณะวิศวกรรมชั้นนำด้านการสอน วิจัยและพัฒนา  1 ใน 5 ของประเทศ

   นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2021 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับโดย สถาบัน SCImago Institutions Ranking (SIR) ซึ่งปีนี้ได้รับการจัดอันดับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยมีการรวบรวมผลการจัดอันดับของสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ในกลุ่ม Government, Health, Universities, Companies และ Non-profit  โดยจะเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสถาบันวิจัยในแง่ของความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกประเภทของสถาบันหรือมหาวิทยาลัย โดยการประมวลผลจากการดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูล Scopus โดยปี ค.ศ. 2022 มหาวิทยาลัยที่ถูกจัดอันดับโดย SCImago Institutions Ranking (SIR) ในสาขา Engineering  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. (457) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. (524) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. (540) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 4. (550) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 5. (551) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 6. (552) มหาวิทยาลัยพะเยา
 7. (560) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 8. (564) มหาวิทยาลัยมหิดล
 9. (572) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 10. (575) สถาบันวิทยสิริเมธี
 11. (579) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 12. (584) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 13. (586) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 14. (593) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 15. (604) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 16. (619) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 17. (642) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 18. (643) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 19. (651) มหาวิทยาลัยบูรพา
 20. (676) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     สำหรับ SCImago Institutions Rankings (SIR) เป็นการจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งดำเนินการจัดอันดับองค์กรที่มีผลงานวิจัยทั่วโลก 7,533 แห่งทั่วโลก ซึ่งจะไม่ได้นับเฉพาะมหาวิทยาลัย แต่จะนับรวมสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย โรงพยาบาล สถาบันวิจัย เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสถาบันวิจัยในแง่ของความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกประเภทของสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยบนฐานข้อมูล Scopus

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=THA&ranking=Overall&area=2200

ที่มา  https://th.kku.ac.th/99410/ และ https://th.kku.ac.th/98712/

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง