ขอนแก่นขึ้นบ้านใหม่ครัวเรือนยากจนต้นแบบที่ มัญจาคีรี หลัง สป.จีน มอบเงินสนับสนุน

9854CD57-7E5A-4BB3-A7F6-35EE6350F6C7

ขอนแก่นขึ้นบ้านใหม่ครัวเรือนยากจนต้นแบบที่ มัญจาคีรี หลัง สป.จีน มอบเงินสนับสนุน ขณะที่ชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงบ้านใหม่ให้กับผู้ที่ถูกคัดเลือก สนองนโยบายรัฐในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนและครบวงจร

เมื่อเวลา 10.00 . วันที่ 26 มี..2565 ที่บ้านเลขที่ 25 .เขวา .กุดเค้า .มัญจาคีรี.ขอนแก่น นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วยนายหยาง หมิง รอง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำ .ขอนแก่น ประเทศไทย ( Mrs.Yang Ming Deputy Consul General Chinese Consulate Of Khon Kaen Thailand) นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น และ นายพยุง  เหล็กดี นายอำเภอมัญจาคีรี ร่วมส่งมอบบ้านครัวเรือนยากจน ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ยุทธศาสตร์แก่นคูนเกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันซึ่งครัวเรือนต้นแบบที่ดำเนินการแล้วเสร็จนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรังปรุงที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนยากจน จากสถานกงสุลใหญ่ สป.จีน ประจำ .ขอนแก่น ประเทศไทย โดยมีหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมเป็นสักขีพยานและส่งบ้านให้กับครัวเรือนต้นแบบอย่างพร้อมเพรียง   

นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การขจัดความยากจนและพัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัย เป็นแนวทางที่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแผนงานขับเคลื่อนเร่งด่วนครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ ซึ่งขอนแก่น ได้ขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าวมาตั้งแต่โครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย และขณะนี้ได้กำหนดแผนงานตามยุทธศาสตร์แก่นคูนเกื้อกูล คนขอนแก่น ไม่ทอดทิ้งกัน ในการที่จะลดความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ทุกอำเภอ และทีมปฎิบัติการในพื้นที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลกลุ่มเป้าหมายซึ่ง .มัญจาคีรี เป็นพื้นที่อำเภอนำร่อง ที่คณะทำงานได้ดำเนินการมาอย่างเข้มแข็งสนองต่อนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และ จังหวัดได้อย่างดีและมีผลการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือของจังหวัดกับ สถานกงสุลใหญ่ สป.จีน ที่เข้มแข็ง

เฉพาะที่มัญจาคีรี มีครัวเรือนที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งสิ้น 119 ครัวเรือน โดยสรุปแยกเป็นมิติต่างๆที่กำหนด คือ ด้านสุขภาพ 47 ครัวเรือน, ด้านความเป็นอยู่ 59 ครัวเรือน, ด้านการศึกษา 21 ครัวเรือน, ด้านรายได้ 115 ครัวเรือน และด้านการเข้าถึงการบริการภาครัฐ 3 ครัวเรือน และวันนี้ เป็นวันนี้เป็นวันขึ้นบ้านใหม่ ให้กับครัวเรือนที่ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานด้านที่อยู่อาศัย และได้มีการประสานของบประมาณในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนยากจนจาก สถานกงสุลใหญ่ สป.จีน เป็นจำนวนเงิน 107,645 บาท สำหรับการเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนของ นางทองคูณ  ไทยทวี โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 23 ..ที่ผ่านมาและแล้วเสร็จภายใน 20 วัน จึงได้กำหนดการส่งมอบบ้านและร่วมขึ้นบ้านใหม่ให้กับครัวเรือนต้นแบบตามแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า นอกจากการปรับปรุงที่อยู่อาศัยแล้วยังคงมีการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในครัวเรือน ซึ่งนอกจากจะมีการมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือสิ่งอำนวยความสะดวก และใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันบางส่วนแล้ว ยังมีการส่งเสริมและสร้างกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการบริหารจัดการพื้นที่ในการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และการสร้างรายได้ภายในครัวเรือนตามแนวทางที่รัฐกำหนดและความชอบ รวมไปถึงความถนัดในด้านอาชีพให้กับครัวเรือนแห่งนี้อีกด้วย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง