ประกาศ ฉบับที่ 34-35 คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ออกประกาศยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 และให้ผู้ที่เดินทางจาก 17 จังหวัดพื้นที่เสี่ยง เข้ารายงานตัวและกักตัวเองที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน

ดูรายงานสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดขอนแก่นคลิกที่นี่ ]

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 18 เม.ย.2564 คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น มีมติออกประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 34 และ 35 โดยให้ผู้ที่เดินทางมาจาก 17 จังหวัดพื้นที่เสี่ยง ประกอบด้วย กทม. ชลบุรี เชียงใหม่ ตาก นครปฐม นครราชสีมา นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต ระยอง สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระแก้ว สุพรรณบุรี และอุดรธานี ต้องลงทะเบียนรายงานตัวผ่านระบบ QR CODE ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นก่อนที่จะเดินทางมาถึงจังหวัดขอนแก่นล่วงหน้า 1 วัน หรือรายงานตัวเพื่อลงทะเบียนกับเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ คือ อสม.หรือแจ้งผู้นำชุมชนในพื้นที่อยู่อาศัยตัวเอง และให้กักตัวเองเป็นเวลา 14 วันนับจากวันที่ออกเดินทางมา โดยกักตัวที่บ้านของตัวเอง หากมีอาการ ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบไปพบแพทย์ใกล้บ้านทันที และจะต้องให้ข้อมูลอาการและไทม์ไลน์อย่างครบถ้วน ในส่วนของผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆก็ให้มีการรายงานตัวด้วยระบบ QR CODE ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นล่วงหน้า 1 วันเช่นกัน โดยเมื่อเข้าถึงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นแล้ว ให้เฝ้าระวังตัวเอง หากมีธุระก็รีบดำเนินการให้เสร็จแล้วรีบกลับเข้าที่พักอาศัย หากมีอาการข้างต้นก็ให้รีบพบแพทย์ใกล้บ้านทันที และทุกคนในพื้นที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเข้มงวดด้วย

ในส่วนของการยกระดับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ให้ดำเนินการตาม 7 มาตรการ ประกอบด้วย

1. ห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค
ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม หรือทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค เว้นแต่การใช้เป็นที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือการใช้เป็นสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออุปการะ หรือการใช้สถานที่ตามข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค โดยให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด

2. การปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค
ให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.2564 – 1 พ.ค.2564

3. มาตรการควบคุมแบบบูรณาการพื้นที่ควบคุมสูงสุด
ให้สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมในทุกพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่น สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด เป็นระยะเวลาชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.2564 – 1 พ.ค.2564 โดยการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00น. และให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มได้จนถึงเวลา 23.00 น. ในลักษณะของการนำไปบริโภคที่อื่น การจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สำหรับร้านอาหารหรือสถานที่จำหน่ายสุรา ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ จนถึงเวลา 21.00น. โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกมส์ เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุกให้งดการให้บริการ ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ แต่ไม่เกินเวลา 21.00 น.

สำหรับร้านหรือสถานที่ซึ่งตามปกติให้บริการตลอด 24 ชม. ให้เริ่มเปิดดำเนินการได้ในเวลา 04.00 น. สนามกีฬา หรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจำกัดจำนวนผู้ชมในสนาม

4. การงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็น

5. การจัดกิจกรรมทางสังคม ให้ประชาชนงดการจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริงในช่วงเวลานี้ เว้นแต่เป็นการจัดพิธีการตามประเพณีนิยมและมีมาตรการป้องกันโรคที่เพียงพอเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ให้งดการจัดคอนเสิร์ต มหรสพ รถแห่ หรือการแสดงอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน ไว้เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.2564-1พ.ค.2564

6. การดำเนินรูปแบบการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ขอความร่วมมือให้เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาและดำเนินรูปแบบการปฏิบัติงานของบุคลากรในความรับผิดชอบในช่วงเวลานี้ โดยอาจเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง การสลับวันทำงานหรือวิธีอื่นใด ที่เหมาะสมเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

7. มาตรการเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ ให้ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกราย รับการตรวจรักษาและเข้ารับการแยกกักหรือการกักกันในสถานที่และตามระยะเวลาซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขกำหนดจนกว่าจะได้ตรวจทางการแพทย์แล้วว่าพ้นระยะติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันสมควรสงสัยว่าเป็นโรค ให้ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อรีบแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่เมื่อทราบว่า ตนติดเชื้อหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อดังกล่าวเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติตนและเข้ารับการแยกกักหรือกักกันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้ารับการตรวจหรือรักษาตามขั้นตอนทางสาธารณสุขต่อไป

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามคำสั่งในประกาศทั้ง 2 ฉบับนี้มีความผิดตามมาตร 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประกาศฉบับที่ 34

ประกาศ ฉบับที่ 34
ประกาศ ฉบับที่ 34
ประกาศ ฉบับที่ 34

ประกาศฉบับที่ 35

ประกาศ ฉบับที่ 35
ประกาศ ฉบับที่ 35
ประกาศ ฉบับที่ 35
ดูรายงานสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดขอนแก่นคลิกที่นี่ ]

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง