กอ.รมน. ขอนแก่นจัดกิจกรรมการเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนประชาธิปไตย

1

กอ.รมน. จังหวัดขอนแก่นจัดโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมการเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนประชาธิปไตย

      เมื่อวันพุธที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๙๐.๓๐ น. ภายใต้การอำนวยการ ของ พ.อ. สมบูรณ์ ณ หนองคาย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท.) กมช.กอ.รมน.จังหวัด ข.ก.ดำเนินโครงการ สานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมการเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนประชาธิปไตย เพื่อเป็นการบูรณาการ การบริหารจัดการ ให้ความรู้ด้านการจัดการผลผลิตและราคาผลผลิต การแก้ปัญหาและเป็นช่องทางหนึ่ง เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการผลผลิต และราคาผลผลิตทางการเกษตร โดยมีการดำเนินการปรับรูปแบบตามบริบทของผลผลิตต่างๆ เป็นพื้นฐาน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น, แสดงข้อคิดเห็นกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ โดยใช้กิจกรรมนันทนาการ และส่งเสริมความรู้ เพื่อให้มีการ บูรณาการ บริหารจัดการความรู้ด้านการจัดการผลผลิตและราคาผลผลิต โดยมีนายสุรพงษ์ พินิจมนตรี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ร่วมให้พบปะเกษตรกรและให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรและปศุสัตว์ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลหนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ผลการดำเนินการผู้เข้าร่วมโครงการฯมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง