อ.มัญจาคีรี เข้ม! หลังเกิดคลัสเตอร์โควิด-19 ในพื้นที่ 5 หมู่บ้าน เสี่ยงสูงถึง 397 ราย

news2021_Facebook1munja

วันที่ 12 ต.ค. 2564 เวลา 13.00 – 18.00 น. นายกานต์ ทองเสน ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ , ปลัดอำเภอ , ผอ.รพ.สต.บ้านหนองไห , หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน ต.กุดเค้า , จนท.ระบาดวิทยา รพ.มัญจาคีรี , บุคลากร ทปค.มัญจาคีรี , กำนัน ต.กุดเค้า , กำนัน ต.หนองแปน ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง และสมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.มัญจาคีรี ที่ 17 ร่วมกันจัดประชุมชาวบ้าน เพื่อชี้แจงเหตุ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 และเกิดคลัสเตอร์โควิด-19 ในพื้นที่ 5 หมู่บ้าน ดังนี้

         1) บ้านหนองไห ม.1,ม.14 ต.หนองแปน พบผู้ติดเชื้อเบื้องต้น ATK + RT-PCR จำนวน 16 ราย จากการสอบสวนโรค พบว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ประมาณ 143 ราย 67 ครัวเรือน
         2) บ้านหนองม่วง ม.12 ต.กุดเค้า พบผู้ติดเชื้อเบื้องต้น ATK + RT-PCR จำนวน 19 ราย จากการสอบสวนโรค พบว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ประมาณ 120 ราย 40 ครัวเรือน
         3) บ้านหนองโน ม.5 ต.กุดเค้า พบผู้ติดเชื้อเบื้องต้น ATK + RT-PCR จำนวน 8 ราย จากการสอบสวนโรค พบว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ประมาณ 78 ราย 40 ครัวเรือน
         4) บ้านหลุบคา ม.6 ต.กุดเค้า พบผู้ติดเชื้อเบื้องต้น ATK + RT-PCR จำนวน 3 ราย จากการสอบสวนโรค พบว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ประมาณ 56 ราย 38 ครัวเรือน

จากสถานการณ์ดังกล่าว ศบค.อ.มัญจาคีรี จึงกำหนดแนวทางและมาตราการในการควบคุมโรค และยับยั้งการแพร่ระบาด ดังนี้
         1. ประกาศปิดหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้านชั่วคราว เป็นเวลา 14 วัน เพื่อเป็นการควบคุมโรคและจำกัดวงการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด
         2. จัดตั้งจุดตรวจวัดคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกหมู่บ้านอย่างเข้มงวด โดยกำหนดเส้นทางเข้าออกเพียงทางเดียว โดยสนธิกำลังจาก ฝ่ายปกครอง อสม. และ อปพร.
         3. จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ภายในหมู่บ้าน และในระดับอำเภอ เพื่อรับบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของที่จำเป็น
         4. มอบหมาย อบต.กุดเค้า และ อบต.หนองแปน จัดทำป้ายกักตัว 14 วัน จัดหาเชือกกันแนวเขตให้ชัดเจน และจัดทำป้ายปิดทางเข้าหมู่บ้าน เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงโควิด-19 และจัดหาถุงยังชีพ และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค มอบใหัแก่ครัวเรือนผู้กักตัว
         5. อ.มอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนผู้กักตัว เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน
         6. รพ.มัญจาคีรี มอบกล่องยาสามัญประจำบ้านให้แก่ครัวเรือนที่กักตัว
         7. ตรวจหาเชื้อผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกราย
         8. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้กักตัว และประชาชนในหมู่บ้าน เฝ้าระวัง สังเกตุอาการตนเอง และถือปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA โดยเคร่งครัด

         


Cr. นายมนัญชัย รูปต่ำ ผู้ช่วย สสอ.มัญจาคีรี ผ่าน สสจ.ขอนแก่น

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง