นายอำเภอพล ประกาศอย่างเป็นทางการ ปิดทางเข้าออกหมู่บ้าน งดนอกนอกบ้าน3ทุ่มถึงตี4

news2021_facebook

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอพล (ผอ.ศบค.อ.พล) ได้นำประกาศอำเภอพลที่ 2/2564 เรื่อง ปิดหมู่บ้านและห้ามเข้า – ออกหมู่บ้านเป็นการชั่วคราว บ้านลอมคอม ม.8 ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น เพื่อปิดหมู่บ้านชั่วคราวเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2564 เนื่องจากได้ตรวจพบมีบุคคลติดเชื้อโควิด 19 โดยมีมาตรการดังนี้

1. ห้ามผู้ใดเข้า-ออกหมู่บ้าน เว้นแต่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีภาระกิจจำเป็น และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคอำเภอพล
2. ให้งดออกนอกเคหะสถานตั้งแต่เวลา 21.00 น.- 04.00น.
3. ให้งดการจัดงานเเลี้ยงสังสรรค์ หรืองานรื่นเริง ต่างๆ ในหมู่บ้าน
4. ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยตลอกเวลาที่ออกนอกเคหะสถาน
5. ให้ดำเนินการตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด

และนอกจากนั้นยังได้บูรณาการการทำงานกับหลายภาคส่วน อาทิเช่น รพ.สต.ลอมคอม อบต.ลอมคอม และกิ่งกาชาดพล นำถุงยังชีพ น้ำดื่ม และเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย ไปมอบให้ประชาชนหมู่บ้านดังกล่าวทั้งสิ้น 180 ครัวเรือน

ที่มา ที่ว่าการอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง