ราชกิจจาฯประกาศแล้ว หลักเกณฑ์การจ่ายค่าเสียหายจากการฉีด “วัคซีนโควิด” จ่ายสูงสุด 4 แสน แต่ไม่คุ้มครองวัคซีนทางเลือก

news2020_Facebook1

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ สำนักงานสปสช. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 จ่ายสูงสุดไม่เกิน 4 แสนบาท หากเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร ส่วนกรณีบาดเจ็บจ่ายไม่เกิน 1 แสนบาท แต่ไม่คุ้มครอง “วัคซีนทางเลือก” ของรพ.เอกชน

วันที่ 21 พ.ค. 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) พ.ศ.2564

ลงนามโดยนายจเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) และมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้สาระสำคัญของประกาศฉบับดังกล่าวระบุไว้ว่า “ผู้รับบริการ” ที่ได้รับเงินช่วยเหลือ เบื้องต้นตามประกาศนี้ จะต้องเป็นการเข้ารับวัคซีนตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมการป้องกัน และขจัดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 จากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยจากการรับวัคซีนดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ไม่รวมถึง “วัคซีนทางเลือก” ที่ให้บริการโดยสถานบริการของเอกชนซึ่งเรียกเก็บค่าใช้จ่าย จากผู้รับบริการ

สำหรับประเภทของความเสียหายที่เกิดจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือ เบื้องต้น แบ่งออกเป็นดังนี้
1. เสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิต และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ในอัตราไม่เกิน 400,000 บาท
2.สูญเสียอวัยวะหรือพิการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ ในอัตราไม่เกิน 240,000 บาท
3. บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องจากการได้รับวัคซีน โดยมีความเห็นของแพทย์ผู้ตรวจรักษา ประกอบด้วย จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ในอัตราไม่เกิน 100,000 บาท

ประกาศฉบับดังกล่าวยังระบุด้วยว่า ให้ผู้รับบริการซึ่งได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายตามประกาศนี้ด้วย

และให้เลขาธิการ สปสช. เป็นผู้รักษาการและมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้

 

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง