กอ.รมน. จังหวัดขอนแก่นจัดโครงการการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

news2021_Facebook1

        เมื่อวันศุกร์ ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.อ. สมบูรณ์ ณ หนงคาย รอง ผอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น (ท.) มอบหมายให้ พ.อ.โชติ พื้นชมภู หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม โครงการการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดจิตสำนึก มีความเสียสละบำเพ็ญประโยชน์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมที่จะช่วยเหลือชุมชน สังคม ในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้กระบวนการจัดการภัยพิบัติ และสามารถรับกับภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ จิตอาสาด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ในการร่วมมือ ร่วมใจ ในการรับมือหากเกิดภัยพิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการป้องกันและบรรเทา เสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชนพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๘๐ คน ณ ห้องประชุม รร.บ้านขามป้อม ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

กิจกรรมที่สำคัญมีดังนี้
        ๑. ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชน จำนวน ๔๐๐ ต้น
        ๒. ปล่อยพันธ์ปลาคืนสู่แหล่งน้ำในชุมชน จำนวน ๒๕,๐๐๐ ตัว
        ๓. รับฟังการบรรยายการดับเพลิงในชุมชน และ สาธิตการดับเพลิง โดย นายเจษฎา วรรณศรี เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบ้านไผ่ และ คณะ เป็นวิทยากร

         

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง