หมอ มข.สร้างชื่อ ! คว้า รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่ จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

หมอ มข.สร้างชื่อ ! คว้า รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่ จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  จากผลงาน ตำราการแพทย์  “ภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูงของระบบหัวใจและหลอดเลือด” 

        กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการ ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์การแพทย์วิถีใหม่ เพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจไทย : New Normal Medical Sciences for Thai Health and Economics” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนรับทราบความก้าวหน้าทางวิทยาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อที่จะได้พัฒนาและร่วมกันสร้างสรรค์งานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มีความก้าวหน้า และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

        ในการนี้ รศ.พญ. นฤมล เชาว์สุวรรณกิจ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ รับรางวัลชนะเลิศ DMSc Award และโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประเภท หนังสือ/ตำราทางการแพทย์  เรื่อง ภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูงของระบบหัวใจและหลอดเลือด (advanced diagnostic cardiovascular imaging)

        รศ.พญ. นฤมล เชาว์สุวรรณกิจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยถึงความสำเร็จครั้งนี้ว่า  หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือทางด้านภาพวินิจฉัยชั้นสูงของระบบหัวใจและหลอดเลือดแบบบูรณาการเล่มแรกของประเทศไทย มีจุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลใช้อ้างอิงเกี่ยวกับภาพวินิจฉัยขั้นสูงของระบบหัวใจและหลอดเลือด ที่ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญในหลายแง่มุม 

        “จากการที่ตนเองเป็นผู้บุกเบิก และ เป็นรังสีแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งปฏิบัติงานต้านภาพวินิจฉัยชั้นสูงของระบบหัวใจ และ หลอดเลือดในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนังสือเรื่อง “ภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูงของระบบหัวใจและหลอดเลือด”  นี้เป็นการรวบรวมองค์ความรู้แบบบูรณาการทางด้านภาพวินิจฉัยชั้นสูงของระบบหัวใจ และ หลอดเลือด จากประสบการณ์การปฏิบัติงานและงานวิจัย ปัญหาที่ได้ประสบ สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนและฝึกอบรมในหลักสูตรเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวินิจฉัย และแพทย์ประจำบ้านต่อยอต อนุสาขาภาพวินิจฉัยขั้นสูง  ซึ่งนอกจากแพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอรังสีวิทยาแล้ว ยังเหมาะสมในการเป็นแหล่งความรู้สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดโรคหัวใจ และ หลอดเลือด รวมไปถึง แพทย์สาขาอื่น นักศึกษาแพทย์ นักรังสีเทคนิค หรือ บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสนใจ ด้วย

     

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง