ขอนแก่นได้รับการประกาศรับรองการเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างเป็นทางการแล้ว

news_Facebook_2021

      เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ที่อาคารดีป้า ลาดพร้าว นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ จัดประชุมพิจารณาประกาศมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะน่าอยู่

      โดยในการประชุมดังกล่าว คณะอนุกรรมฯ ได้มีมติเห็นชอบ 5 เมืองนำร่องที่จะได้รับการประกาศและรับมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประกอบด้วย
      1. “ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ” ที่ตั้งเป้าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืน มุ่งหวังให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรมบริการ ในระดับมาตรฐานนานาชาติ และการพัฒนาที่ยั่งยืน กับแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั้ง 7 Smarts ครอบคลุมทั้งจังหวัด
     2. “ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ” กับแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 7 Smarts ครอบคลุมทั้งจังหวัด เพื่อพัฒนาจังหวัดขอนแก่นสู่มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงบนพื้นฐานของความยั่งยืน
      3. “แม่เมาะเมืองน่าอยู่” ในพื้นที่จังหวัดลำปาง กับแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 3 Smarts มุ่งเป็นเมืองน่าอยู่เชิงนิเวศน์ (Eco Town) เพื่อสนับสนุนการทำงานของวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเริ่มต้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในพื้นที่
     4. “สามย่านสมาร์ทซิตี้” ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กับแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 7 Smarts ตั้งเป้าพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่สังคมอย่างยั่งยืน
      5. “เมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์” ที่เป็นฐานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และเมืองแห่งมาตรฐานคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในระดับสากลของประเทศไทย บนพื้นที่ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง กับแผนพัฒนาทั้ง 7 Smarts

     ทั้งนี้การประกาศมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ จัดทำเพื่อเป็นการรองรับการพัฒนาประเทศ สร้างกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เมืองที่ได้รับตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะเป็นเมืองที่น่าอยู่ มีความสมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้เกิดการกระจายความเจริญอย่างเท่าเทียมในทุกภูมิภาค ผ่านการออกแบบตามหลักการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ 7 Smarts โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง บูรณาการและพัฒนาการบริหารจัดการ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและความยั่งยืน

     อย่างไรก็ดี ชาวขอนแก่นก็ได้รับทราบมานานพอสมควรแล้วว่า ขอนแก่นเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ ทำไมถึงเพิ่งจะประกาศหรืออย่างไร เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคอีสาน บอกว่า “ที่ผ่านมาเน้นให้เกิดการรับทราบนโยบายของรัฐบาลและดำเนินการในการเตรียมความพร้อมในหลายๆด้าน อาทิ การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้ในระดับจังหวัด การประชุมจัดทำแผน การเสนอแผนขอรับการส่งเสริมเป็นเมืองอัจฉริยะ การทำโครงการนำร่อง ฯลฯ และในห้วงระยะเวลาเดียวกันและที่ผ่านมา ภาคเอกชน ภาคประชาชน มีความตื่นตัวในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ เลยเป็นที่กล่าวถึงและดำเนินการด้วย กลุ่มต่างๆ องค์กร สถาบัน ฯลฯ แต่ถ้าเป็นการประกาศรับรองการเป็นเมืองอัจฉริยะ สมาร์ทซิตี้จากภาครัฐ และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาล นี่เป็นครั้งแรกที่มีการประกาศรับรองอย่างเป็นทางการและมีตราสัญลักษณ์มอบให้ครับ”

ที่มา depa Thailand  , ภาพประกอบ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง