NIA สานพลังขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ สร้างต้นแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบีซีจี ปั้นย่านศรีจันทร์-กังสดาลเป็นย่านนวัตกรรมอาหาร การเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์ […]