ชาวเทศบาลเมืองชุมแพ เฮ! ได้รับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

news2021_Facebook1
ads2500x300

        วันนี้ (27 ก.ค. 64) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรายชื่อหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ครั้งที่ 3 โดยรอบนี้มีหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 60 หน่วยงาน ซึ่งรวมถึงเทศบาลเมืองชุมแพ ที่ได้รับการจัดสรรในรอบนี้สำหรับประชาชนจำนวน 3,261 คน ทั้งนี้เทศบาลเมืองชุมแพได้ สั่งจองวัคซีน ซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 30,000 โดส หรือ สำหรับ 15,000 คน

โดยมีรายละเอียดประกาศดังนี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มให้หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นความประสงค์มาในระบบขอรับการจัดสรรวัคซีนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และส่งเอกสารรับรอง พร้อมแบบฟอร์มแผนการกระจายวัคซีนครบถ้วนแล้ว จำนวน ๖๐ หน่วยงาน เป็นประชากรที่ได้รับจัดสรรในครั้งที่ ๓ จำนวน ๑๔๕,๗๗๒ คน โดยจัดสรรให้ตามลำดับความจำเป็นของกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปราะบางในท้องถิ่น ดังนี้

• กลุ่มองค์กรการศึกษา
• กลุ่มองค์กรการกุศล
• กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
• กลุ่มผู้พิการ
• กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด
• ผู้สูงอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง
• พระ /นักบวช

สำหรับกลุ่มธุรกิจอื่นๆ จะได้รับการจัดสรรตามความจำเป็นในลำดับต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตรวจสอบสถานะการขอรับการจัดสรรวัคซีน ที่ https://vaccine.cra.ac.th/

ขั้นตอนการดำเนินการหลังจากได้รับการจัดสรร

๑. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะส่งอีเมลไปยัง “ผู้บริหารสูงสุด” ของหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้ (โปรดตรวจสอบใน Junk mail ด้วย) ซึ่งท่านเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่จะได้รับอีเมลเพื่อรับทราบ จำนวนที่ได้รับการจัดสรร ยอดการโอนเงิน พร้อม Username และ Password ของท่านและผู้ประสานงาน สำหรับล็อคอินเข้าใช้งานระบบองค์กรท่าน(ผู้บริหารสูงสุดเท่านั้นที่จะเป็นผู้ลงนามสัญญาข้อตกลงได้ผ่าน Username และ Password ส่วนตัวท่านผู้บริหาร) ทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th เพื่อรับทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรและยอดการโอนเงิน โปรดโอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน (รวมจำนวนที่บริจาค) ภายในวันที่ ๓ สิงหาคม เวลา ๑๖.๐๐ น.  หากไม่โอนเงินตามเงื่อนไข ราชวิทยาลัยฯ จะนำจำนวนวัคซีนนั้นไปจัดสรรให้องค์กรอื่นต่อไป

๒. หน่วยงานประสานกับโรงพยาบาลในท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนัดหมายวันการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อทางราชวิทยาลัยฯ จะจัดส่งวัคซีนไปยังโรงพยาบาลที่ท่านเลือกตามจำนวนโควต้าที่ได้รับการจัดสรรก่อนวันรับการฉีดอย่างน้อย ๒ วันล่วงหน้า โดยท่านและโรงพยาบาลสามารถนัดวันฉีดวัคซีน เริ่มได้ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  ( ตรวจสอบโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดท่านได้ทาง https://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1529 )

๓. หน่วยงานองค์กรเตรียมรายชื่อประชาชนที่จะเข้ารับวัคซีนตามกลุ่มที่ได้รับการจัดสรร เพื่ออัพโหลดเข้าระบบของทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งท่านต้องทำการโหลดให้แล้วเสร็จล่วงหน้าก่อนวันนัดฉีดอย่างน้อย ๒ วัน (โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนรายชื่อหรือแก้จำนวนในระบบในช่วงเวลา ๒ วันก่อน และ ๒ วันหลังวันที่รับการฉีดวัคซีน) กลุ่มที่ได้รับการจัดสรรในลำดับแรก ได้แก่
• กลุ่มองค์กรการศึกษา
• กลุ่มองค์กรการกุศล
• กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
• กลุ่มผู้พิการ
• กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด
• ผู้สูงอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง
• พระ /นักบวช

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ข้อมูลวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  โทร. ๐ ๒๐๗๘ ๙๓๕๐ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.

ลำดับ หน่วยงาน รวมได้รับจัดสรร
(คน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ๔๓,๐๐๐
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ๒๒,๔๗๖
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ๑๔,๕๐๐
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ๙,๘๐๐
เทศบาลนครปากเกร็ด ๘,๙๐๐
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ๖,๖๐๐
เทศบาลนครอุดรธานี ๕,๖๐๐
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ๔,๐๐๐
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ๓,๙๐๐
๑๐ เทศบาลตำบลนายาง ๓,๔๐๐
๑๑ สำนักงานเทศบาลเมืองชุมแพ ๓,๒๖๑
๑๒ เทศบาลเมืองลัดหลวง ๓,๑๒๐
๑๓ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ๒,๖๖๘
๑๔ เทศบาลตำบลวังขนาย ๑,๕๐๐
๑๕ เทศบาลนครรังสิต ๑,๑๓๐
๑๖ เทศบาลเมืองมาบตาพุด ๑,๐๗๖
๑๗ เทศบาลตำบลบางพูน ๙๕๐
๑๘ เทศบาลตำบลเทพราช ๘๔๐
๑๙ เทศบาลตำบลเสม็ด ๘๐๐
๒๐ เทศบาลตำบลคลองพระอุดม ๗๐๐
๒๑ เทศบาลตำบลหมูสี ๖๘๗
๒๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ๕๙๓
๒๓ เทศบาลตำบลบางคล้า ๕๖๐
๒๔ เทศบาลตำบลท่าม่วง ๕๕๐
๒๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ๓๗๑
๒๖ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ๓๔๓
๒๗ สำนักงานเทศบาลเมืองพระประแดง ๓๓๐
๒๘ เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา ๓๐๐
๒๙ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ ๒๖๖
๓๐ เทศบาลตำบลบางสมัคร ๒๕๓
๓๑ เทศบาลตำบลไทรโยค ๒๕๐
๓๒ เทศบาลตำบลพระแท่น ๒๔๐
๓๓ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ ๒๒๗
๓๔ เทศบาลตำบลรางหวาย ๒๑๐
๓๕ เทศบาลเมืองอ่างทอง ๒๐๐
๓๖ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าล้อ ๑๘๐
๓๗ องค์การบริหารส่วนตำบลปิล๊อก ๑๗๙
๓๘ เทศบาลตำบลท่าขนุน ๑๕๗
๓๙ เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น ๑๕๔
๔๐ สำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ๑๕๔
๔๑ เทศบาลตำบลลาดหญ้า ๑๕๐
๔๒ เทศบาลตำบลหนองขาว ๑๓๗
๔๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง จ.นครสวรรค์ ๑๓๗
๔๔ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ๑๒๑
๔๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ๑๑๔
๔๖ เทศบาลตำบลลูกแก ๘๐
๔๗ อบต.หนองหญ้า ๘๐
๔๘ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ๖๕
๔๙ เทศบาลตำบลตลาดเขต ๖๔
๕๐ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน ๖๒
๕๑ เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ๖๐
๕๒ เทศบาลตำบลคอกช้าง ๕๕
๕๓ เทศบาลตำบลท่าช้าง จ.นครนายก ๔๙
๕๔ เทศบาลตำบลหนองตากยา ๔๐
๕๕ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย ๓๘
๕๖ เทศบาลตำบลสำรอง ๓๐
๕๗ เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ๒๐
๕๘ เทศบาลตำบลวังศาลา ๑๘
๕๙ เทศบาลตำบลวังโพธิ์ ๑๕
๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลปรังเผล ๑๒
รวมได้รับการจัดสรร ๖๐ หน่วยงาน ๑๔๕,๗๗๒

 

ที่มา https://www.cra.ac.th/th/news_activities/view/sinopharm_Local3

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง