QS ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก World University Rankings 2025

MAR-73569-WUR-25-blog-header

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567  Quacquarelli Symonds (QS) ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้ ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจำปี 2025 (World University Rankings 2025) โดยใช้หลักพิจารณาความเป็นเลิศใน 9 ด้าน ประกอบไปด้วย 1.ชื่อเสียงด้านวิชาการ (Academic Reputation) 2.ทัศนคติของผู้จ้างงานต่อบัณฑิตของแต่ละมหาวิทยาลัย (Employer Reputation)3. สัดส่วนคณาจารย์ต่อนักศึกษา (Faculty Student Ratio) 4.สัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (Citations per Faculty) 5.สัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่างชาติ (International Faculty Ratio) 6.สัดส่วนจำนวนนักศึกษาต่างชาติ (International Student Ratio) 7.เครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network) 8.ผลลัพธ์ด้านการจ้างงาน (Employment Outcomes) และ 9.ความยั่งยืน (Sustainability)

ปรากฏว่ามีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้รับการจัดอันดับทั้งสิ้น 13 มหาวิทยาลัย

อันดับของมหาวิทยาลัยไทย ได้รับการจัดอันดับในระดับโลก ปี 2025 ดังนี้
อันดับ 229 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 368 มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับ 567 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อันดับ 596 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับ 781-790 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อันดับ 951-1000 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อันดับ 951-1000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
อันดับ 951-1000 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อันดับ 1201-1400 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อันดับ 1201-1400 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อันดับ 1201-1400  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อันดับ 1401+ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อันดับ 1401+ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ทั้งนี้ปีที่ผ่านมา ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจำปี 2024 (World University Rankings 2024)

สำหรับอันดับของมหาวิทยาลัยไทยได้รับการจัดอันดับในระดับโลก ในปี 2024 มีดังนี้
อันดับ 211 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 382 มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับ 571 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อันดับ 600 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับ 751-760 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อันดับ 901-950 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อันดับ 951-1000 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อันดับ 951-1000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อันดับ 1201-1400 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อันดับ 1201-1400 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อันดับ 1201-1400 ม.นเรศวร
อันดับ 1201-1400  ม.ศิลปากร
อันดับ 1201-1400 ม.เทคโนโลยีสุรนารี

Leave a Response

ใส่ความเห็น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง