ทน.ขอนแก่น ต้นแบบ Digital City เดินหน้านำแพลตฟอร์มอัจฉริยะต่อยอดความสำเร็จให้บริการประชาชนครอบคลุม 95 ชุมชน

IMG_5669

เทศบาลนครขอนแก่น ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 28,750 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและลาดชันขึ้นไปทางทิศเหนือ ด้วยความเป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางการลงทุน การแพทย์ การศึกษา การเงิน การพัฒนาอุตสาหกรรม และการคมนาคมขนส่งที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เทศบาลนครขอนแก่น นำโดยนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล จึงผลักดันเมืองสู่ “Digital City” ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการอำนวยความสะดวก เพิ่มความปลอดภัย และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน พร้อมเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็น บริการFree Wi-Fi ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น, Smart City Bus รถประจำทางฟรี WiFi, ฮับการรักษาพยาบาลด้วย IoT, ศูนย์การเรียนรู้สำหรับประชาชน, กล้องวงจรปิด CCTV, ระบบรวมศูนย์เทศบาลนครขอนแก่น และระบบดาวเทียม GPS ติดตามรถขยะ 

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า แม้เทศบาลนครขอนแก่นจะประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้บริหารจัดการเมืองในหลายด้านแต่ว่าเทคโนโลยียังมีศักยภาพที่จะยกระดับเมืองให้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมจึงร่วมมือกับบริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด (Bedrock)ผู้นำด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ พัฒนาระบบใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย  แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform): แพลตฟอร์มCDDP ทำหน้าที่รวบรวม จัดเก็บ เชื่อมต่อ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกว่า 100 ประเภท ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฐานข้อมูลของ Bedrock ยังรวมไปถึงข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง CDDPออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ผ่านระบบ Cloud-based หรือ Web application รองรับการใช้งานบนทุกอุปกรณ์ ทุกที่ ทุกเวลา ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูล เข้าใจข้อมูล นำไปใช้ต่อยอดในการวางแผน พัฒนาท้องถิ่น รองรับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน สวัสดิการสังคม สาธารณสุข การบริหารจัดการเมือง สิ่งแวดล้อม

ระบบภาษีอัจฉริยะ (Smart Municipal Tax) เป็นระบบแสดงผลข้อมูลการสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และป้าย ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการประมวลผล เพื่อหาตำแหน่ง วัดขนาด แยกประเภทของป้าย และจำแนกประเภทของการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมช่วยคำนวณภาษีได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งยังมีระบบการยื่นแบบฟอร์มคำร้องออนไลน์ การตรวจสอบยอดชำระ การติดตามสถานะได้ ดังนั้นจึงทำให้สามารถจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ลดภาระงานให้เจ้าหน้าที่ สามารถนำรายได้ไปพัฒนาท้องถิ่นต่อด้วยระบบบริหารจัดการทรัพย์สินอัจฉริยะ (Smart Asset Management) เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนคือหมุดหมายสำคัญของเทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลจึงมุ่งมั่นตั้งใจจัดสรรโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อม ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น จึงร่วมกับ Bedrockพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินอัจฉริยะ (Smart Asset Management) มาช่วยในการจัดการและวางแผนวงรอบและการวางแผนรอบการบำรุงรักษาของสินทรัพย์ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล ไม่ว่าจะเป็น ถนน, ไฟส่องสว่าง, ทางเท้า เป็นต้น โดยมีปัญญาประดิษฐ์ (Al) ช่วยตรวจจับ จำแนก และแจ้งเตือนสถานะของทรัพย์สินต่าง ๆ รวมทั้งยังมีระบบรายงานปัญหาให้บริการสำหรับประชาชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถรับทราบและเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ”

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า รวมทั้ง  ระบบขออนุญาตและควบคุมอาคารอัจฉริยะ (Smart Building Permit) ซึ่งเทศบาลฯได้นำระบบขออนุญาตและควบคุมอาคารอัจฉริยะ เข้ามาใช้ในส่วนงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคารผ่านช่องทางออนไลน์ โดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารได้ไม่เกิน 150 ตารางเมตร และไม่เกิน 300 ตารางเมตร รวมทั้งยังขออนุญาตดัดแปลงอาคารออนไลน์ และขออนุญาตรื้อถอนอาคารออนไลน์ด้วย จุดเด่นสำคัญของระบบนี้ก็คือมีการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยงานในหลายขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจสอบสีผังเมืองให้ประชาชนผู้ยื่น การแนะนำเรื่องเอกสารเบื้องต้น การยื่นคำขอ ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การติดตามสถานะ พิจารณาคำขอ อนุมัติคำขอ และการออกใบอนุญาตแบบออนไลน์ให้นำไปใช้งานได้ทันที คาดว่าจะช่วยลดขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ลดภาระงานในการตรวจสอบความถูกต้อง ทำให้พิจารณาผลการอนุมัติได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังยกระดับการบริการประชาชนให้สะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้นด้วย 

“ขณะนี้ระบบดังกล่าวได้เปิดให้บริการประชาชนครอบคลุมทั้ง 95 ชุมชนแล้วซึ่งจะทำให้ประชาชนเข้าถึงการบริการต่างๆ สะดวก รวดเร็ว โดยข้อมูลถูกนำมาวิเคราะห์ พัฒนาเมือง ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารจัดการท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ส่งเสริมเศรษฐกิจ ดึงดูดนักลงทุน จนทำให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามในอนาคตเทศบาลฯ มุ่งมั่นพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน และเป็นเมืองต้นแบบสำหรับเมืองอัจฉริยะต่อไป”

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง