มข. ส่งเสริมชุมชนน่าอยู่ จัดอบรม“การช่วยเหลือผู้สำลักและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” ตอกย้ำบทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนและสังคม

IMG_5538
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“การช่วยเหลือผู้สำลักและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” เชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายรอบรั้ว ภายใต้โครงการ มข.ส่งเสริมชุมชนน่าอยู่

 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยเหลือผู้สำลักและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยเหลือผู้สำลักและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสีหราชเดโชชัย ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ“การช่วยเหลือผู้สำลักและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” หรือการทำ CPR เชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายรอบรั้ว ภายใต้โครงการ มข.ส่งเสริมชุมชนน่าอยู่ โดยมีนายสันติ พันธุ์ชัย ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสีหราชเดโชชัย กล่าวต้อนรับ และนายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร เป็นประธาน กล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วย ทีมวิทยากรจากศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ และผู้เข้าอบรมทั้งอาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียน จากโรงเรียนสีหราชเดโชชัย จำนวน 80 คน

นายสันติ พันธุ์ชัย ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสีหราชเดโชชัย กล่าวต้อนรับ
นายสันติ พันธุ์ชัย ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสีหราชเดโชชัย กล่าวต้อนรับ

     นายสันติ พันธุ์ชัย ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสีหราชเดโชชัย กล่าวว่า รร.สีหราชเดโชชัย ถือว่าเป็นหนึ่งในหลายหน่วยงานที่เป็นชุมชนอยู่รอบมหาวิทยาลัย และได้ร่วมเป็นเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการประสานการทำงานร่วมกัน ในนาม “เครือข่ายสภากาแฟสีหราช” โดยได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหลาย ๆ ด้าน และครั้งนี้เป็นการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้สำลักและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้กับอาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง พร้อมฝึกภาคปฏิบัติด้วย เพื่อจะได้นำทักษะความรู้ไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร กล่าวเปิดการอบรม
นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร กล่าวเปิดการอบรม

     ด้านนายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร กล่าวว่า โรงเรียนสีหราชเดโชชัยและมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ในนาม “เครือข่ายสภากาแฟสีหราช” ซึ่งมีการทำงานร่วมกันมากว่า 15 ปี ที่ได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ และพัฒนาไปพร้อมกัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความสำคัญกับการเป็นหนึ่งในสมาชิกเครือข่ายสภากาแฟสีหราชเป็นอย่างยิ่ง

 

     สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของมหาวิทยาลัยที่จะร่วมพัฒนาและส่งเสริมชีวิตของพี่น้องชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติให้มีทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิต ซึ่งการจัดโครงการ มข.ส่งเสริมชุมชนน่าอยู่ ครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งแก่สมาชิกเครือข่าย โดยการส่งเสริมด้านบริการวิชาการสู่สังคมที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ต่อชุมชน เพื่อการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน ขอขอบคุณทีมวิทยากรจากศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ ที่มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ “การช่วยเหลือผู้สำลัก และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” เนื่องจากเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับทุกคน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทุกคนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันที และการปลูกฝังให้เยาวชนมีทักษะดังกล่าวทั้งการช่วยเหลือผู้สำลัก และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานนับว่าเป็นสิ่งที่ดี เพื่อเสริมทักษะการดูแลตนเองให้ปลอดภัย โตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ รู้สถานการณ์ และวิธีร้องขอเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้

     ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร กล่าวย้ำว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิต โดยการให้การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งทั้งหมดก็เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวขอนแก่นและภาคอีสาน และในปีนี้เป็นโอกาสครบรอบ 60 ปี เราจึงมีคำขวัญว่า “60 ปีแห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม”

ข่าว / ภาพ  :  เบญจมาภรณ์  มามุข

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง