มข.เชิญชวนร่วมพิจารณา อาคารจอดรถแห่งใหม่มข. จอดได้ 1,000 คัน บนพื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน 62.5 ตร.ว.

IMG_5513

มข.เชิญชวนร่วมพิจารณา (ร่าง) ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน โครงการให้สิทธิเอกชนพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บนพื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน 62.5 ตร.ว.| จอดได้ 1,000 คัน

ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินโครงการให้สิทธิเอกชนพัฒนาพื้นที่ ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจร่วมลงทุนพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่จอดรถและบริหารจัดการตามขอบเขตและวัตถุประสงค์โครงการตามที่กำหนด และมหาวิทยาลัยได้จัดทำ (ร่าง) ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการฯ เพื่อเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ก่อนการประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อรับการคัดเลือกให้ร่วมลงทุน กำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่ (ร่าง) ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ตั้งแต่วันที่ 21 – 31 พฤษภาคม 2567 นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ (ร่าง) ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เชิญชวนเอกชนสนใจร่วมลงทุน โครงการให้สิทธิเอกชนพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปอย่างแพร่หลาย จึงขอประชาสัมพันธ์

ร่างข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR โครงการฯ ดังกล่าว เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ซึ่งสามารถแสดงความ คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะโดยตรงที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 043 – 202058 หรือ e _ mail : kku-procurement@kku.ac.th

รายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1VCgU4FvcmlC1-5VLAK81nbADbDCyccV-/view?usp=drivesdk

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง