เปิดงานแสดงนวัตกรรมไบโอเทค เครื่องมือและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2567

IMG_4590

เปิดงานแสดงนวัตกรรมไบโอเทค เครื่องมือและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2567 เชื่อผลักดันตลาดได้กว่า  15% รวมมูลค่า 30,000 ล้านบาท 

 เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 9 พ.ค. 2567 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น หรือ ไคซ์  นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานงาน LAB Future & BIO Expo งานแสดงนวัตกรรมไบโอเทค เครื่องมือและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ ประชาชน ที่สนใจเข้าร่วมชมงานจำนวนมาก

นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานงาน LAB Future & BIO Expo งานแสดงนวัตกรรมไบโอเทค เครื่องมือและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 เป็นการสนับสนุน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ ยกระดับการพัฒนาพื้นที่โดยรวมสู่การเป็นเมืองนวัตกรรมไบโอเทคในอนาคต พร้อมรองรับการเติบโตของงานค้นคว้าวิจัยใน ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยและพัฒนาในภาคราชการและอุตสาหกรรม ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วยังส่งเสริมโอกาสการลงทุนด้านไบโอเทค และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯ จัดให้มีการจับคู่ธุรกิจ และชมความก้าวหน้าด้านวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างเสริมโอกาสและเครือข่ายธุรกิจในพื้นที่ ตลอด 2 วันของการจัดงาน

“ด้วยองค์ความรู้ ถือเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งของความก้าวหน้าไบโอเทคและวิทยาศาสตร์ คณะผู้จัดงาน ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน ภาคที่ 3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมงาน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 10 พ.ค. 2567เวลา 09.00 -17.00 น.”

ขณะที่  นายทักษ์ ศรีรัตโนภาส ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์จํากัด กล่าวว่า การจัดงาน LAB Future& BIO Expo 2024 ส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนโอกาสของ ขอนแก่นและอีสาน ในการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมไบโอเทค ส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยพัฒนาในพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญส่งเสริมศูนย์กลางการการแพทย์ลุ่มน้ำโขง และรองรับขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นจากความร่วมมือในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ มีจํานวน ผู้ร่วมงานกว่า 2,500 คนจากทุกภาคส่วนธุรกิจอุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัยในภาคอีสาน โดยมีผู้ผลิตและผู้จําหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการฯ ชั้นนําทั้งในและต่างประเทศ กว่า 90 บริษัท รวมทั้ง ผู้ผลิตนวัตกรรมไบโอเทค จากประเทศญี่ปุ่น ใน Japan Pavilion และผู้ประกอบการภาคอีสานที่มีนวัตกรรมและส่งออกระดับโลก มีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจและเปิด เป็นเวทีเครือข่ายนักลงทุน นักธุรกิจ นักวิจัย นักพัฒนา นักบริหารในสายด้านไบโอเทคและวิทยาศาสตร์ ที่มากที่สุดในภาคอีสาน และเชื่อว่า งาน LAB Future & BIO Expo 2024 สามารถผลักดันตลาดเทคโนโลยีและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ภาคอีสานได้กว่า 15% รวมมูลค่า 30,000 ล้านบาท”

ด้าน นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์, รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวสอดคล้องกับพันธกิจของกรมฯ ในด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้องค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะการมีพื้นที่แสดงเทคโนโลยี เครื่องมือและเคมีภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการฯ จะมีส่วนส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้และการลงทุน ในวิทยาการที่ทันสมัยด้านเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติงานด้านผลิตภัณฑ์ สมุนไพร และการชันสูตรโรค นอกจากนี้ การมีกิจกรรมสัมมนาภายในงาน ยังส่งเสริมองค์ความรู้สมัยใหม่ ให้กับทุกภาคส่วน เพื่อพร้อมรับการเจริญเติบโตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพของภูมิภาคอีสานในอนาคตอีกด้วย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง