ขอนแก่นแล้งหนัก มะม่วงดังขาดน้ำ เริ่มเสี่ยงยืนต้นแห้งตายกว่า 700 ไร่

IMG_4507

ขอนแก่นแล้งหนัก มะม่วงดังขาดน้ำ เริ่มเสี่ยงยืนต้นแห้งตายกว่า 700 ไร่ ชาวสวนได้รับผลกระทบว่า 17 รายแล้ว

เมื่อวันที่ 7  พฤษภาคม  2567  นายปิตานนท์ ปัญญา นายอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้ นางสุภาพร สายสุด ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วย นายพงษ์ศิริ  โทณะพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง  ประธานกลุ่มวิสาหกิจมะม่วงบ้านแฮด   เกษตรประจำตำบลหนองแซง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ กรณีต้นมะม่วงของกลุ่มวิสาหกิจมะม่วงบ้านแฮด ประสบปัญหามะม่วงยืนต้นตาย เนื่องจากขาดแคลนน้ำ เสียหาย พบว่า สถานการณ์ และการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

1. ด้านพื้นที่ มีพื้นที่ปลูกมะม่วง ทั้งสิ้น 1,500 ไร่ พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ ประมาณ 700 ไร่ เกษตรกร 30 ราย  สำหรับเกษตรที่ได้รับผลกระทบแล้ว จำนวน  17 ราย(รายละประมาณ 10-20 ต้น) จะมีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก จำนวน 1 ราย คือ นายนพดล ชำนาญ ที่ตั้งสวนมะม่วงอยู่บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแซง โดยเกษตรรายดังกล่าวปลูกมะม่วง จำนวน 12  ไร่ มะม่วง 900 ต้น   ประสบปัญหามะม่วงอยู่ในสภาพยืนต้นตายแล้วประมาณ 400 ต้น (6.5 ไร่) และเหี่ยวเฉาประมาณ 200 ต้น   คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ในอีก 2 สัปดาห์ต้นมะม่วงอาจจะได้รับผลกระทบ ยืนต้นตายเสียหาย อีกประมาณ 170 ไร่   โดยพื้นที่ส่วนมากที่ได้รับผลกระทบอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองแซง ตำบลบ้านแฮด และตำบลโนนสมบูรณ์

2. ข้อมูลด้านแหล่งน้ำ เกษตรกรส่วนใหญ่มีบ่อบาดาลแล้ว แยกได้ ดังนี้ 2.1 มีบ่อบาดาล แล้ว จำนวน  28 ราย รวม 40 บ่อ แต่ไม่มีระบบไฟฟ้าสำหรับการนำน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ 2.2 มีระบบไฟฟ้าจำนวน 3 ราย ระบบไฟโซล่าเซล จำนวน 11 ราย (บางรายมีไม่ครบทุกแปลง) 2.3 มีเครื่องปั่นไฟจำนวน 12 ราย 2.4 บ่อน้ำขนาดเล็กจำนวน 33 บ่อ (22 ราย)

3. สภาพปัญหาในการนำน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์คือ บ่อบาดาลมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอในช่วงหน้าแล้ง เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีระบบไฟฟ้าสำหรับการนำน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ น้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาแพง และพื้นที่ที่ประสบปัญหามีสภาพเป็นพื้นที่ดอน ดินมีสภาพเป็นดินทราย

4. ความต้องการของเกษตรกรส่วนใหญ่อยากได้ระบบสูบน้ำบาดาลโซล่าเซล และต้องการน้ำจากแหล่งน้ำเพื่อนำมารดน้ำให้แก่ต้นมะม่วงเพื่อป้องกันการขาดน้ำ

5. การให้ความช่วยเหลือในระยะสั้น และระยะยาว

     5.1 ระยะสั้น อำเภอบ้านแฮด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง ได้นำถังน้ำกลาง ขนาด 2,000 ลิตร และนำน้ำจากแหล่งน้ำ ไปไว้ในจุดที่สวนมะม่วงที่ได้รับผลกระทบ  จำนวน 6 ถัง เพื่อให้เกษตรได้นำน้ำไปรดต้นมะม่วงเพื่อช่วยเหลือปัญหาต้นมะม่วงขาดน้ำ

     5.2 ระยะยาว ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อขุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาล และติดตั้งโซล่าเซล

///////// นายไพฑูรย์ พรหมเทศ ผู้สื่อข่าว จ.ขอนแก่น รายงาน 0892792525 /////////

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง