ขอนแก่น มอบตราชั่ง-รถเข็นก๋วยเตี๋ยว-ชุดปิ้งย่าง และอุปกรณ์การประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการให้ได้อย่างยั่งยืน

IMG_3462

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 23 เม.ย.2567  ที่ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมายในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ตามโครงการแก้จนคนขอนแก่นสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งสำนักงานพัฒนาการ จ.ขอนแก่น ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายได้รับความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาในมิติต่างๆ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ขอนแก่น ได้ค้นหาครัวเรือนยากจนเป้าหมาย โดยใช้เวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลตั้งต้น ในการดำเนินงานขจัดความยากจนประจำปี 2567 จำนวน 1,051 ครัวเรือน 1,970 ปัญหา วันนี้จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการมอบวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมายจำนวน 38 ครัวเรือน ที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาได้ รวมถึงพิจารณาจากกิจกรรมของครัวเรือนที่มีโอกาสในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับครัวเรือน โดยให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมลงพื้นที่กับผู้นำชุมชน สัมภาษณ์ครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ประกอบอาชีพ

“เราได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเครือข่ายการพัฒนา ประกอบด้วย  สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น จำนวน 100,000 บาท ,บริษัทเพชรน้ำเอกปิโตรเลียม จำกัด จำนวน 10,000 บาท ,ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดขอนแก่น จำนวน 203,748 บาทจึงได้มีการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการนำไปประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นรถขายก๋วยเตี๋ยว อุปกรณ์ปิ้งย่าง สำหรับการขายข้าวเหนียวหมูปิ้ง อุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ แม้กระทั่งตราชั่งสำหรับผู้ที่สนใจค้าขาย ซึ่งคณะกรรมการก็จะประเมิน และพิจารณาให้การสนับสนุน ตามระเบียบ

ขณะเดียวกันยังได้มีการมอบเงินสนับสนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี 2567 แก่ครัวเรือนเป้าหมายจำนวน 80 หลังในพื้นที่ 46 อปท. เป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท อีกด้วย”

 ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า จังหวัด ได้ใช้ข้อมูลตามระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า หรือ TPMAP ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในมิติด้านรายได้ เพื่อให้ครัวเรือนมีรายได้เพียงพอต่อรายจ่าย สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่ครัวเรือน และยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนกลุ่มนี้ให้สูงขึ้น เพราะปัญหามิติด้านรายได้เป็นพื้นฐานของปัญหาในมิติอื่นๆ โดยการให้ความสำคัญในการช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ด้อยโอกาส ให้ได้มีเครื่องมือในการประกอบอาชีพ จะช่วยส่งผลให้ครัวเรือนเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง