3 คนดัง รับรางวัลศิลปินมรดกอีสาน ปี 67 “เทพ โพธิ์งาม ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ และธงชัย ประสงค์สันติ“

IMG_2165

เทพ โพธิ์งาม ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ และธงชัย ประสงค์สันติ เข้ารับรางวัลศิลปินมรดกอีสาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้สืบต่อการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะวัฒนธรรม ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 2 เมษายน 2567 เนื่องในโอกาสมหามิ่งมงคล วันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมเทิดพระเกียรติ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน โดยรางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน มอบแด่ ศิลปิน ผู้เป็นต้นแบบศิลปะพื้นถิ่นอีสาน เปี่ยมล้นคุณธรรม จริยธรรม เป็นจุดเริ่มต้นแห่งแรงบันดาลใจ ถ่ายทอดศาสตร์ศิลป์ จนเป็นองค์ความรู้อันมีค่ายิ่ง  มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนคนรุ่นหลังอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นทุ่มเท สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าต่อแผ่นดินอีสาน ก่อคุณูปการด้านศิลปวัฒนธรรมต่อแผ่นดินไทย และผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ประจำปี 2567 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีศิลปินและผู้ทำงานด้านวัฒนธรรม องค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมรับรางวัลเป็นจำนวนมาก

โดยในบรรดาศิลปินที่เข้ารับรางวัลศิลปินมรดกอีสานประกอบด้วย นายพงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงเพื่อชีวิต) นายเทพ โพธิ์งาม สาขาศิลปะการแสดง(นักแสดงตลก) และนายธงชัย ประสงค์สันติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้จัดละคร) นอกจากนั้นยังมีศิลปินสาขาทัศนศิลป์และวรรณศิลป์เข้าร่วมรับรางวัลเป็นจำนวนมาก

โดยการเดินทางมารับรางวัลในวันนี้นายเทพ โพธิ์งามศิลปินมรดกอีสานสาขาตลกอีสาน ได้พาน้องสาวคือน้อย โพธิ์งามและครอบครัวของนายเทพ โพธิ์งาม เดินทางมาเข้ารับรางวัลด้วย ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าดีใจที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มอบรางวัลนี้ให้ และปลื้มใจมากที่ได้รับรางวัลในวันนี้

โดยผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ศิลปินมรดกอีสานแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2567 จำนวนทั้งสิ้น 15 รางวัล ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 สาขาประกอบด้วย 

สาขาทัศนศิลป์ มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ 3 คน  ได้แก่ นางสาวจินตนา เปี่ยมศิริ (จิตรกรรมร่วมสมัย) นายพงษ์ชยุตน์ โพนะทา (หัตถกรรม) นายภัฎ พลชัย (ประติมากรรม)

สาขาวรรณศิลป์ มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ 2 คน  ได้แก่ นายปรีดา ปัญญาจันทร์ (วรรณกรรมเยาวชน) นายไชยา วรรณศรี (วรรณกรรมร่วมสมัย)

สาขาศิลปะการแสดง มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ 10 คน  ได้แก่ นายบุญชื่น บุญเกิดรัมย์ (การแสดง) นายบุญเสริม เพ็ญศรี (หมอลำกลอนทำนองอุบล) นายสุเทพ โพธิ์งาม (นักแสดงตลก) นางทองวัน ตรีสูน (หมอลำกลอนทำนองพุทไธสง) นายศรชัย เมฆวิเชียร (นักร้องลูกทุ่ง) นายบุญจัน ชูชีพ (หมอลำกลอนทำนองพุทไธสง) นายเรืองยศ พิมพ์ทอง (เรียบเรียงเสียงประสาน) นายธงชัย ประสงค์สันติ (ผู้จัดละคร) นายพงษ์สิทธิ์ คำภีร์ (นักร้องเพลงเพื่อชีวิต) และ นางเพชราภรณ์ กาละพันธ์ (หมอลำกลอนประยุกต์)

นอกจากนั้นยังมีรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ซึ่งมอบให้กับบุคคลและองค์กรที่สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะวัฒนธรรมอีกเป็นจำนวนมาก 

โดยรางวัลศิลปินมรดกอีสานได้เริ่มมอบรางวัลให้กับศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะมาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลากว่า 20 ปี โดยจะมอบรางวัลให้กับศิลปินที่มีผลงานโดดเด่นทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับประเทศซึ่งจะต้องสร้างสรรค์ผลงานมาไม่ต่ำกว่า 20 ปีและปัจจุบันยังสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินและเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้สืบสาน โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัลนั้นเป็นได้ทั้งคนอีสานและไม่ใช่คนอีสานแต่จะต้องมีผลงานที่ส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมของอีสาน

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง