นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผอ.เทคนิคขอนแก่น เข้าร่วมพิธีรับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สำเร็จการศึกษาโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)รุ่นที่ 13

IMG_0895

รมว.ศธ. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและวุฒิบัตรผู้สำเร็จการพัฒนา นบส.ศธ.รุ่นที่ 13 หลักสูตรมุ่งให้เป็นนักบริหารระดับสูงที่มีวิสัยทัศน์และมีคุณธรรม เพื่อพัฒนาการศึกษาและอนาคตที่มั่นคงของประเทศ โดยมี ผอ.เทคนิคขอนแก่น เข้าร่วมรับ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 มี.ค. 2567 ณ ห้องพุทธรักษา อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 14 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 13 โดยมีนายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธี ทั้งนี้มีนายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผอ.เทคนิคขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำเร็จหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 14 คน เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ

โดยหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและเตรียมความพร้อมทางการบริหารให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการหรือเทียบเท่า ในการเข้าสู่ตำแหน่งประเภทบริหารให้เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีขีดความสามารถสูงในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร รวมถึงเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำทุกภาคส่วน ในการนี้นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้า ประธาน นบส.ศธ. รุ่นที่ 13 ได้ร่วมกล่าวขอบคุณ และนำ นบส.ศธ. รุ่นที่ 13 ร่วมกล่าวคำปฏิญาณต่อ รมว.ศึกษาธิการ ในการเป็นนักบริหารระดับสูงที่มีวิสัยทัศน์และมีคุณธรรม เพื่อพัฒนาการศึกษาและอนาคตที่มั่นคงของประเทศ

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง