อัปเดตสถานะโครงการ สนามบินแห่งใหม่ “ท่าอากาศยานสารสินธุ์”

2024-feb-03
ads2500x300

โครงการก่อสร้าง ท่าอากาศยานสารสินธุ์ เป็นอีกหนึ่งความหวังของชาวอีสาน โดยเฉพาะชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และชาวจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งกำหนดที่ตั้งอยู่ในอ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ พื้นที่รอยต่อกับ จ.มหาสารคาม จึงตั้งชื่อ “สารสินธุุ์”

ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 กรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้าง ท่าอากาศยานสารสินธุ์ นั้น ขณะนี้ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สำหรับท่าอากาศยาน “สารสินธุ์”เป็นโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เพิ่มเข้ามาล่าสุด โดยคาดการณ์ว่าจะใช้พื้นที่ของ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ในการก่อสร้าง.เหตุผลที่เลือกพื้นที่นี้เป็นเพราะ อ.ยางตลาดอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่าง กาฬสินธุ์ – มหาสารคาม ทำให้ประชาชนทั้งในกาฬสินธุ์เองและมหาสารคาม สามารถเดินทางมาใช้บริการได้สะดวก อีกทั้งกาฬสินธุ์ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่กระจายอยู่ตามอำเภอต่าง ๆ มีการส่งออกพืชและสัตว์เศรษฐกิจ เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา กุ้งก้ามกราม และปลากระชัง เป็นต้น หากมีสนามบินภายในตัวจังหวัดจะช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการขนส่งทางอากาศให้มีความรวดเร็ว ปลอดภัย พร้อมดึงดูดนักธุรกิจให้เข้ามาลงทุนภายในจังหวัดเพิ่มมากขึ้นได้.ทั้งนี้ เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาได้มีการรับฟังคิดเห็นของประชาชน (ปฐมนิเทศโครงการ) เป็นครั้งแรก (อ่านผลการรับฟังความคิดเห็นคลิก) โดยหลังจากนั้นจะดำเนินการสำรวจออกแบบระบบท่าอากาศยานและจัดทำแบบรายละเอียดเบื้องต้น รวมถึงศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) เพื่อนำเสนอผลต่อกระทรวงคมนาคมใหม่อีกครั้งอย่างไรก็ตาม ท่าอากาศยานถือเป็นอีกช่องทางในการคมนาคมและการขนส่งที่มีความสำคัญในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีความเชื่อมโยงทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน การผลิตอากาศยาน และในส่วนของการลงทุน การค้า การขนส่ง รวมไปถึงการท่องเที่ยว ให้เกิดขึ้นในจังหวัดที่มีแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการคมนาคม อันนำไปสู่การพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนั้น ๆ ให้เกิดการขยายตัว

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง