ศึกษาธิการ ร่วมกับ ป.ป.ช.ขอนแก่น สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าว จัดประชุมสถานศึกษาเอกชน เพื่อป้องปรามการทุจริตอาหารกลางวันนักเรียนและนมโรงเรียน

IMG_9338
ads2500x300

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายรัชพร  วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การป้องปรามการทุจริตโครงการอาหารกลางวันนักเรียนและอาหารเสริม(นม)โรงเรียน มีนายจักราวุธ   วิจบ รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการงานโรงเรียนเอกชนมีความถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนและเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนในการบริหารจัดการโครงการกลางวันนักเรียนและเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อลดช่องว่างและโอกาสในทุจจริตของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 124 โรงเรียน จำนวน 250 คน หน่วยงานร่วมกันจัดประชุมประกอบด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น โดย นายธีรัตน์  บางเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบรูณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากร ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.ไพฑูรย์ พรหมเทศ กรรมการชมรมฯ และนายคงฤทธิ์ ศีลคุณ ผอ.โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม สพป.ขอนแก่น เขต 5 ช่วยการประสานวิทยากรและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การจัดประชุมบรรลุเป้าหมาย  และสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์จังหวัดขอนแก่น/สื่ออีสานสร้างสุข  นายชาญสิทธิ์ ฝางชัยภูมิ นายกสมาคมฯและคณะ ช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนงานต้านทุจริต และผลิตข่าวเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้วย

นายรัชพร  วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานให้สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาได้ตามศักยภาพเป็นตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของรัฐ ให้การศึกษาเอกชนมีบทบาทสำคัญต่อการศึกษาชาติในการแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษาของรัฐในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล สังคมไทยสามารถยกระดับความรู้ความสามารถของคนไทยได้ทัดเทียมกับนานาชาติ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติในภูมิภาคเอเชียต่อไป

ส่วนการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเอกชนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน อาหารกลางวันนักเรียนและเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และเด็กพิการ ซึ่งมีโรงเรียนเอกชนในกำกับดูแล จำนวน 124 โรงเรียน ซึ่งเป็นประเภทโรงเรียนเอกชนขอรับเงินอุดหนุน จำนวน 118 โรง ไม่ขอรับเงินอุดหนุน 5 โรง และเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทนานาชาติ 1 โรง

ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่า หลังจากการจัดประชุมในครั้งนี้ จะทำให้การบริหารจัดการงานโรงเรียนเอกชนมีความถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมแล้ว จะมีความรู้ ความเข้าใจ มีวิธีการหรือรูปแบบในการป้องกันการทุจริต มีการขยายผลเครือข่ายในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันและดื่มนมที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมอย่างแท้จริง

ผู้แทนชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การป้องปรามการทุจริตโครงการอาหารกลางวันนักเรียนและอาหารเสริม(นม)โรงเรียน    มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการนำนโยบายไปปฏิบัติ เช่น โรงเรียน ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดหาอาหารกลางวันนักเรียนและอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ต้องให้ความสำคัญและเข้มงวดในขั้นตอนการส่งมอบและรับมอบอาหารกลางวันนักเรียนและอาหารเสริม(นม)โรงเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ โรงเรียน ภาคเอกชน ผู้แทน  ภาคประชาชน ตลอดจนสื่อมวลชน ทุกภาคส่วนควรมีความร่วมมือและบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันและดื่มนมที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมอย่างแท้จริง และเพื่อให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติมากขึ้น จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะแก้ปัญหาการทุจริตได้ตั้งแต่ต้นทาง ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับสังคม เศรษฐกิจ และการดำเนินงานของภาครัฐอย่างยั่งยืน.

/////////////////// ไพฑูรย์ พรหมเทศ  ทีมข่าวจังหวัดขอนแก่น รายงาน

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง