ขอนแก่นแถลงผลงานปราบปรามยาเสพติด ย้ำ  ปี 67 ต้องดีกว่าเดิม

S__29204539
ads2500x300

เอาจริง ยุทธการพิทักษ์ขอนแก่น ปราบปรามยาเสพติด ปี67 ต้องดีกว่าเดิม ปิดล้อม ตรวจค้นเป้าหมาย สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 26 ครั้ง

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 5 มกราคม 2567 ที่ศาลากลางจังหสัดขอนแก่น นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น แถลงผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในปี 2566 และการเปิดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2567 ยุทธการพิทักษ์ขอนแก่น ว่า สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นในปี 2566 ที่ผ่านมานั้น ยังพบว่ายังมีการค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด และยาเสพติดก็ยังมีกีแพร่ระบาดมากในพื้นที่อำเภอใหญ่ โดยมีการร้องเรียนจากประชาชนและปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2566 ภายใต้ยุทธการพิทักษ์ขอนแก่น เพื่อลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ที่สร้างผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี พ.ศ.2566 ในด้านการป้องกัน ได้จัดกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การกวาดบ้านตัวเอง โดยตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของรัฐ จำนวน 22,737 คน พบผลบวกจำนวน 96 คน เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ จำนวน 4 คน ซึ่งได้มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 1 คน ให้ออกจากราชการ 4 คน เป็นลูกจ้างตามภารกิจ จำนวน 92 คน เลิกจ้างและนำเข้าสู่กระบวนการบำบัด

ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในพระภิกษุสงฆ์ 1,302 รูป พบผลบวก 22 รูป ลาสิกขาและเข้าสู่กระบวนการบำบัดในด้านการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ดำเนินการตรวจสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ จำนวน 145 แห่ง พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ 1 แห่ง คือ ดิ ไอคอน พบเสพสารเคตามีน 7 คน มีคำสั่งปิดสถานบริการ และตรวจ พบสถานบริการที่ปล่อยปละละเลยให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการขณะนี้ถูกสั่งปิดไปแล้วทั้ง 2 แห่งๆละ 5 ปี

ด้านการปราบปราม ดำเนินการปีดล้อมตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่ ที่มีการร้องเรียน หรือมีการแจ้งเบาะแสยาเสพติด เดือนละไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง ดำเนินคดี 7,446 ราย จับกุมผู้ต้องหา 7,502 คน ของกลางยาเสพติดยาบ้า 5,593,862 เม็ด ไอซ์ 235.01 กรัม เคตามีน 10.5 กรัม อาวุธปืน 591 กระบอก ตรวจยึดทรัพย์สิน 5,273,191 บาทบาท

ด้านการบำบัดรักษา ผู้เข้ารับการบำบัดทั้งสิ้น 6,961 ราย ผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการบำบัด และติดตามดูแลต่อเนื่อง ร้อยละ 74.45 นำผู้ป่วยตามบัญชีรายชื่อเป้าหมายเพื่อลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ระยะ 1 ปี ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Quick Win)เข้าสู่กระบวนการบำบัดแล้ว 178 คน และจังหวัดขอนแก่นมี Model รูปแบบการดำเนินการในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตที่ผ่านการบำบัดแล้ว และเตรียมความพร้อมก่อนกลับเข้าสู่ชุมชนในรูปแบบ C! อำเภอ จำนวน 311 คน

นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ยังกล่าวถึงเป้าหมายการดำเนินการตามแผนยุทธการพิทักษ์ขอนแก่น ปี 2567 ว่า จากผลการดำเนินการดังกล่าวสามารถลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดลงได้ในระดับหนึ่งและเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ.2567 จังหวัดขอนแก่น จึงได้กำหนดให้มีแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ ยุทธการพิทักษ์ขอนแก่นต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายการดำเนินการในแต่ละด้าน ด้านการป้องกัน สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา จำนวน 1,717 แห่ง นักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่า 40,300 คน รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โรงงาน ลูกจ้างและกลุ่มผู้ใช้แรงงาน กิจกรรมกวาดบ้านตนเอง โดยตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงาน ทั้งในส่วนท้องถิ่นและภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 25,000คน และพระภิกษุสงฆ์ไม่น้อยกว่า 2,000 รูป

จัดระเบียบสังคม ตรวจสถานบริการ และสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ดำเนินการทุกอำเภอ สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ด้านการปราบปราม ปิดล้อม ตรวจค้น เป้าหมาย พื้นที่หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 26 ครั้ง โดยอำเภอละ 1 ครั้ง ต่อสัปดาห์ จับกุมดำเนินคดียาเสพติดรายสำคัญ ไม่น้อยกว่า 2,508คดี ขยายผลและตรวจยึดทรัพย์สินผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญทุกรายทุกคดี

ด้านการบำบัดและฟื้นฟู ให้นำผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ตามบัญชีเป้าหมาย เพื่อลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดระยะ 1 ปี ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Quick Win) เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูฯ และติดตาม จำนวน 3,116คน 100% และร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัด ได้รับการดูแล อย่างมีคุณภาพ ติดตามต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ62 ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตที่ผ่านการบำบัดแล้ว และเตรียมวามพร้อมก่อนกลับเข้าสู่ชุมชน ในรูปแบบ Ci อำเภอ อย่างต่อเนื่องต่อไป

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง